ผลสำรวจคนพอใจศอ.บต. แถลงผลงาน6เดือน9งานเด่น

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ที่โรงแรมซากูระ แกรนวิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานการแถลงข่าว “ศอ.บต. ใหม่ 6 เดือน 9 งานก้าวหน้าเพื่อชายแดนใต้” มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 คนร่วมแถลงข่าว

 

ศอ.บต.

 นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศอ.บต.นำแถลงผลงาน ที่โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2554

 

นายภานุ แถลงว่า ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน 2554 ปรากฏ 9 งานเด่น ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่ม มีความมั่นใจในรัฐมากขึ้น ผลการสำรวจขอสวนดุสิตโพล พบว่า ประชาชนมีความพอใจต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คิดเป็นร้อยละ 74.10 ประชาชนมีความสามัคคี และหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.08

 

นายภานุ แถลงต่อไปว่า ประชาชน รู้สึกมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นในการะบวนการยุติธรรม ร้อยละ 56.68 โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประเมินการศึกษาโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552-2553 และเฉพาะ ปี 2554 เป็นปีแห่งการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในจังหวัดชายแดนใต้ ศอ.บต. ตั้งศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล (One Stop Service) เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าในจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่ยอมรับ ในโลกมุสลิมและทั่วโลก

 

นายภานุ แถลงอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการนำสินค้า OTOP ของดีใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มาโชว์ในการแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ช่วยสร้างรายให้เพิ่มกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

 

นายภานุ แถลงว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานเฉพาะขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 เป็นเป็นหน่วยงานงานในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพโดยการประสานบูรณาการด้านการพัฒนา ควบคู่กับการแก้ปัญหาความมั่นคงของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) เน้นกระบวนการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและหลักนิติธรรม ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงตามแนวทางสันติวิธี

 

นายภานุ แถลงว่า ศอ.บต.เน้นการมีส่วนร่วมโดยตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน นำไปสู่ “ศอ.บต.ของเราทุกคน มั่นใจ พึ่งได้” และนำการพัฒนาแก้ไขความไม่เป็นธรรม อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ บูรณาการแผนงาน กำกับเร่งรัดติดตามการปฏิบัติ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ อำนวยความเป็นธรรม การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

นายภานุ แถลงว่า ศอ.บต.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษา พหุวัฒนธรรม กิจการฮัจย์ การสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นซึ่งเปรียบเหมือนรัฐบาลส่วนหน้า บูรณาการดำเนินงานครอบคลุมถึง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงรวดเร็ว

 

นายภานุ แถลงว่า ศอ.บต.เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนทุกภาคส่วนสร้างความเชื่อถือศรัทธา การแก้ไขปัญหา ที่ใช้การเมืองนำการทหาร