ศอ.บต.รับนักประชาสัมพันธ์ชายแดนใต้ เปิดโอกาสเหยื่อความรุนแรงสามจังหวัด

ยารีนา กาสอ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)

ศอ.บต. 

นางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณโร นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในปี 2554 ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะรับนักประชาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้จำนวน 148 คน เป็นการจ้างงานในตำแหน่งดังกล่าวเป็นปีที่ 2 โดยใช้บัญชีผู้สอบผ่านครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นางสาวรุ่งทิพย์ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับผู้มีรายชื่อขึ้นบัญชีของ กศน. และสช.ไว้แล้ว  สามารถยื่นใบสมัครมายังศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้ต่อไป สำหรับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น

 

นางสาวรุ่งทิพย์ เปิดเผยอีกว่า ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สามารถทำงานเป็นนักประชาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้ โดยมีสัญญาว่าจ้างปีต่อปี เป็นสัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในส่วนราชการ ทั้งนี้จะปิดสัญญาการจัดจ้างภายในเวลาครึ่งปี ถ้าหากมีงบประมาณเข้ามาอีก จะจัดจ้างนักประชาสัมพันธ์คนเดิมต่อ โดยพิจารณาการทำงานของนักประชาสัมพันธ์เป็นรายๆ ไป โดยพิจารณจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเครื่องสแกน ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือกถูกเรียกไปบรรจุเป็นข้าราชการ ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเรียกสำรองแทน แต่หากอำเภอใดขาดนักประชาสัมพันธ์ให้ทางอำเภอนั้นๆ สอบสัมภาษณ์เฟ้นหานักประชาสัมพันธ์แทนตำแหน่งเดิมที่ขาดหายไป โดกให้พิจารณาว่าจ้างผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ

 

นางสาวรุ่งทิพย์ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นนักประชาสัมพันธ์ ต้องจบปริญญาตรี นับถือศาสนาอิสลาม มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นต้น สาขาที่ต้องการคือ จิตวิทยา หรือประชาสัมพันธ์ หลังจากนั้น จะส่งผู้มีความรู้ด้านภาษาชุดละ 10 คน จำนวน 10 ชุด ไปประจำตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งนี้ ไม่สามารถโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นได้ เนื่องจากผู้ที่ทำหน้าที่ตำแหน่งนี้ ส่วนใหญ่จะเลือกอำเภอที่ตัวเองต้องการไปทำงานอยู่แล้ว ส่วนการจัดจ้างใหม่ในปี 2555 จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม

 

ที่ผ่านมา เรามีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทุกปี รุ่นละ 3–5 วัน รุ่นล่าสุดอบรมเมื่อวันที่ 17–18 กรกฎาคม 2554 ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว มีน.ส.ทวินันท์ คงคราญ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติเรื่องการสื่อสารและการบริการประชาชน เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีการฝึกปฏิบัติ 1 วัน ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2553 จัดที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับปี 2554 มีคนใหม่เข้ามาประมาณ 10 คน ถ้าไม่มีคนลาออกก็ไม่มีการรับเพิ่ม ถ้าหน่วยงานที่สังกัดประเมินไม่ผ่าน นักประชาสัมพันธ์คนนั้น จะไม่ได้รับการว่าจ้างต่อ นางสาวรุ่งทิพย์ กล่าว