ดีเกร์ฮูลู คณะมาลัยทอง คว้าชนะเลิศ ประกวดเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

 ฮัสซัน โต๊ะดง

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)

 

 

4http://image.ohozaa.com/i/707/yJRb5.JPG " />

เมื่อเวลา 09.00 .วันที่ 26 .. 54 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวุฒิสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ วิทยาลัยปัตตานีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จัดโครงการประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านประจำภาคใต้ (ดีเกร์ฮูลู หนังตะลุง มโนราห์ )  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 23 ทีม

ได้แก่ หนังตะลุง คณะหนังตะลุง จรัส ชูชื่น จากกองอาคารสถานที่ ฯ ม..ปัตตานี คณะหนังตะลุงคน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มโนราห์ คณะจีรภัทรอนุรักษ์สงวนศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะสืบสานศิลป์ถิ่นเมืองลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดีเกร์ฮูลู คณะบุหงาลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และคณะมาลัยทอง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ผลปรากฏว่า ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมดีเกร์ฮูลู คณะมาลัยทองตะลุโบะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากประธานวุฒิสภา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมมโนราห์ คณะสืบสานศิลป์ถิ่นเมืองลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากประธานวุฒิสภา

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีมมโนราห์ คณะจีรภัทรอนุรักษ์สงวนศิลป์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากประธานวุฒิสภา

นางพรทิพย์ โล่วีระ จันทร์ปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 กล่าวว่า โครงการประกวดขับร้องเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จอยู่หัว ถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สำคัญโครงการหนึ่งของวุฒิสภา เป็นโครงการที่จะทำให้พี่น้องประชาชน เยาวชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้เพลงพื้นบ้านในการดีด สี ตี เป่าและเล่าเรื่องของพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขสถาพรของพสกนิกรชาวไทย

นางพรทิพย์ โล่วีระกล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับน้อมรับรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์เพื่อประโยชน์แห่งพสกนิกรชาวไทย

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า โครงการประกวดขันร้องเพลงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการหนึ่งของวุฒิสภาโดยจัดขึ้นให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน 4 ภูมิภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ประกวดหมอลำกลอน ภาคกลาง ได้แก่ ประกวดรำโทน ภาคเหนือ ได้แก่ ประกวดการขับซอ  

          นายอนุศาสน์ เปิดเผยอีกว่า สำหรับภาคใต้นั้น เนื่องจากดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มีความหลากหลาย และมีอัตลักษณ์เฉพาะทางดนตรี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน จึงเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้ตามความถนัดของละคณะ ประกอบด้วย  ดีเกร์ฮูลู หนังตะลุง และมโนราห์ โดยมีเนื้อหาที่แสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยไว้มิให้เสริมสูญ ตลอดจนให้เป็นที่รู้จักแกอนุชนรุ่นหลัง