กต.ปัดผู้ตรวจยูเอ็น สอบรัฐไทยปิดกั้นสิทธิแสดงออก

9 องค์กรจี้รัฐ รับคำขอยูเอ็น กต.ปัดผู้ตรวจ สอบรัฐไทยปิดกั้นสิทธิแสดงออก หวั่นยิ่งโหมไฟการเมือง

 

 


เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 มูลนิธิศักยภาพชุมชน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และตัวแทนสื่อมวลชน รวม 9 คน เข้าพบนายชุตินทร คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยื่นจดหมายร้องขอให้พิจารณาลำดับการตอบรับคำขอเยือนอย่างเป็นทางการของผู้ตรวจการพิเศษแห่งสหประชาชาติ เพื่อเข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์สิทธิในประเทศไทย

นายอกนิษฐ์ หอรัตนคุณ เจ้าหน้าที่โครงการรณรงค์สหประชาชาติ มูลนิธิศักยภาพชุมชน เปิดเผยหลังการเข้าพบว่า ที่ผ่านมามีผู้ตรวจการพิเศษสหประชาชาติ ขอเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 14 คณะ แต่รัฐบาลไทยไม่เคยตอบรับ คณะที่เข้าพบต้องการให้จัดลำดับความสำคัญ โดยให้ผู้ตรวจการณ์พิเศษด้านสิทธิการแสดงความคิดและการแสดงออกได้มาเยือนประเทศไทยเป็นลำดับแรก เนื่องจากได้ยื่นคำขอมาตั้งแต่ ปี 2547

นายอกนิษฐ์ เปิดเผยว่า นายชุตินทร ชี้แจงว่า เหตุที่ยังไม่ตอบรับคำขอของผู้ตรวจการณ์พิเศษด้านสิทธิการแสดงความคิดและการแสดงออก เนื่องจากเกรงว่า จะกลายเป็นประเด็นทางการเมือง แต่ในอนาคตอาจมีการตอบรับ แต่ขณะนี้ยังมีความตึงเครียดทางการเมืองอยู่ จึงยังไม่ตอบรับ อีกทั้งการยื่นจดหมายดังกล่าวไม่มีผลใดๆ แล้ว เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายอกนิษฐ์ เปิดเผยด้วยว่า ส่วนคณะผู้ตรวจการพิเศษที่ประเทศไทยต้องการให้มาเยือนก่อน ได้แก่ ผู้ตรวจการณ์พิเศษด้านการค้าประเวณีเด็ก ผู้ตรวจการพิเศษด้านการทรมาน และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย

“ส่วนผู้ตรวจการพิเศษที่องค์กรภาคประชาสังคมต้องการให้มาเยือนประเทศไทยก่อน ผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิการแสดงความคิดและการแสดงออก ผู้เสนอรายงานพิเศษด้านการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม, ตัดตอนหรือตามอำเภอใจ และผู้เสนอรายงานพิเศษด้านสิทธิในการสมาคมและการรวมกลุ่ม” นายอกนิษฐ์ กล่าว

สำหรับจดหมายดังกล่าว มี 9 องค์กรที่ร่วมลงนาม ได้แก่ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สมาคมเครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน กลุ่มอัญจารี มูลนิธิศักยภาพชุมชน