ไฟใต้ไม่กระทบ‘นักเรียนธรรมวิทยา’ ทำสถิติสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เพียบ

 วิกฤติไฟใต้ไม่กระทบโรงเรียนธรรมวิทยาฯ สมศ.รับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดี นักเรียนชักแถวสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เพียบ ตั้งแต่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์  ยันราชภัฏ

.


 ไม่กระทบ – ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยังอยู่ในระดับดี นักเรียนสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้เหมือนที่ผ่านมา

 

 

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2555 นางแวรอเมาะ เจ๊ะดาแม หัวหน้าฝ่ายวิชาการสามัญ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ระหว่างปี 2547–2549 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิลดลงไม่มาก กระทั่งปี 2550 จำนวนนักเรียนกลับมาเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2547 เด็กที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 60% ศึกษาต่อในประเทศไทย อีก 40% ศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนที่ศึกษาต่อในประเทศสามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอื่นๆ ส่วนต่างประเทศที่นักเรียนของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิไปศึกษาต่อ มีอียิปต์ ซูดาน มาเลเซีย เป็นต้น

“เหตุผลที่นักเรียนของเราศึกษาต่อในประเทศคือ ค่าใช้จ่ายในการเรียนและความเป็นอยู่น้อยกว่าไปเรียนต่างประเทศ และผู้ปกครองเป็นห่วงไม่ต้องการให้ไปอยู่ห่างไกลจากบ้าน ส่วนเหตุผลที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพราะนักเรียนของเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับอยู่ในระดับที่ดี และมีญาติอยู่ในประเทศนั้นๆ” นางแวรอเมาะ กล่าว

นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมมูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัดระบบมาตรฐานของเด็กนักเรียนไว้ 7 มาตรฐาน ได้แก่ 1. นักเรียนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม 2. นักเรียนต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. นักเรียนต้องเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4. นักเรียนต้องมีสุขภาพกายและใจที่ดี 5. นักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 6. นักเรียนต้องมีบุคลิกภาพที่ดี และ 7. นักเรียนต้องมีความเคารพในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อยู่ในระดับดี  

 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ

ปีการศึกษา / มหาวิทยาลัย

.ศ. 2552

.ศ.2553

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

-

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1

-

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

49

-

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

8

-

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

44

-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-

2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-

2

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-

5

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-

17

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(วิทยาเขตหาดใหญ่)

 

8

 

18

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(วิทยาเขตปัตตานี )

 

1

 

99

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(วิทยาเขตภูเก็ต)

 

-

 

6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(วิทยาเขตสุราษฏร์)

 

-

 

3

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(วิทยาเขตการศึกษาตรัง)

 

-

 

5

 

 

 

หมายเหตุ 

โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet)