เครือข่ายผู้หญิงชายแดนใต้ แถลงหนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ออกแถลงการณ์สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับขบวนการ "Times New Roman"">BRN- Coordinate เนื่องในวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ พร้อมเรียกร้องประชาชนร่วมส่งเสริมกระบวนการนี้เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่

"Times New Roman"">

 
 
 
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมชายแดนใต้แถลงการณ์ “สนับสนุนการการพุดคุย เพื่อสันติภาพ ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการ BRN-Coordinate ในช่วงปิดงานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ครั้งที่ 3: “สนามสันติภาพ : เครือข่ายการสื่อสารภาคประชาสังคม” Fields of Southern Peace : Communication Networks of Civil Society และงานชุมนุมช่างภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยนางสาวซูไบดะห์ ดอเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามบูรพา อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นผู้อ่านแถลงการณ์
นางสาวซูไบดะห์ แถลงว่า สนับสนุนการการพุดคุย เพื่อสันติภาพ ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการ BRN-Coordinateที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ระหว่างตัวแทนของรัฐไทย คือ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กับตัวแทนขบวนการ BRN-Coordinate พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนกระบวนการนี้
นางสาวซูไบดะห์ แถลงว่า 9 ปีกว่าของสถานการณ์ไฟใต้ ได้สร้างผลกระทบและความสูญเสียแก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่ขัดแย้งได้กลายเป็นเหยื่อของเหตุการณ์มากกว่าร้อยละ 90 ในขณะที่คู่ขัดแย้งโดยตรง ทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายขบวนการต่างก็เผชิญกับความสูญเสียไม่ต่างกัน จึงเห็นได้ว่าไม่มีฝ่ายใดเป็นผู้ชนะ
นางสาวซูไบดะห์ แถลงต่อไปว่า ทุกฝ่ายมีแต่ความสูญเสียและความบอบช้ำ โดยเฉพาะผู้หญิง คือผู้เป็นแม่ๆ เมียๆ ของทุกฝ่ายที่มีคนในครอบครัวเสียชีวิตบาดเจ็บ พิการ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวถูกควบคุมตัว ถูกจับกุมคุมขัง ต้องตกเป็นผู้แบกรับภาระผลกระทบและผลพวงจากเหตุการณ์
นางสาวซูไบดะห์ แถลงอีกว่า ด้วยเหตุนี้เมื่อคู่ขัดแย้งหลักทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐไทยและฝ่ายขบวนการ ได้หันหน้าเข้าหากันมาสู่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยมีการลงนามเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมานั้น เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้จึงขอแสดงความเห็นและเรียกร้องต่อทุกๆ ฝ่ายดังนี้
1.เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมฯ สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพอย่างเต็มที่เพราะเห็นว่าเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในแนวทางสันติวิธีที่คู่ขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งมีความขัดแย้งกันทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมไทยร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยให้นำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน เพื่อคืนความสงบและสันติสุขให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.กระบวนการพูดคุยที่มีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการและเปิดเผยต่อสาธารณะระหว่างฝ่ายรัฐไทยและฝ่ายขบวนการที่เห็นต่างจากรัฐในครั้งนี้ ต่างเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า อาจต้องอาศัยเวลาและความต่อเนื่อง กว่าจะบรรลุข้อตกลงที่สองฝ่ายยอมรับกันได้และในระหว่างการพูดคุยก็ย่อมมีปัญหาอุปสรรค รวมทั้งความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นได้เช่นกันด้วยเหตุนี้จึงขอเรียกร้องให้ทุกๆฝ่ายในสังคมไทยเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวว่ากระบวนการพูดคุยครั้งนี้คงไม่ใช่ยาวิเศษที่สามารถสร้างสันติภาพได้ชั่วข้ามคืน
3.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในกระบวนการพูดคุยมีความจริงใจต่อกันเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันทำให้พื้นที่การพูดคุย มีความปลอดภัยและไว้วางใจรวมทั้งอดทนอดกลั้นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการพูดคุยเพื่อพัฒนาไปสู่การแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกันให้ได้
4.ขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยผลในการพูดคุยแต่ละครั้งเพื่อให้ประชาชนซึ่งมีส่วนได้เสียได้รับทราบนอกจากนั้นขอเรียกร้องให้พิจารณามีตัวแทนของภาคประชาสังคมที่มีผู้หญิงอยู่ด้วยเข้าร่วมในกระบวนการพูดคุยในครั้งนี้
5.ในระหว่างนี้ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยและกระบวนการสร้างสันติภาพโดยขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายลดการใช้ความรุนแรงจากการใช้อาวุธต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงที่ทำให้ประชาชนที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งต้องได้รับผลกระทบ
6.สันติภาพสันติสุข ในความหมายของผู้หญิงนอกเหนือจากหมายถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังหมายถึงการ “มี 4 อ” คือ อ.อาหาร อ.อาชีพ อ.อนามัย อ.อัตลักษณ์ และต้อง “ไม่มี1 อ” คือ อ.อยุติธรรม ส่วน “อ.สุดท้าย”คืออ.อำนาจในการจัดการตนเองที่เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ต้องการให้สมาชิกในสังคมได้มีสิทธิมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ทั้งนี้นางสาวซูไบดะห์ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ปี 2556 โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลนี้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา