ศอ.บต.ระดมความเห็นจากพื้นที่ ก่อนเริ่มพูดคุยสันติภาพ 28 มีนาฯ

 

ศอ.บต.ระดมความเห็นทุกภาคส่วน ก่อนการพูดคุยกับกลุ่มผู้มีความคิดต่างในวันที่ 28 มีนาคม 2556 นี้ที่ประเทศมาเลเซีย ย้ำสังคมไทยต้องสร้างพลังบวกกับการพูดคุย เพราะเป็นทางเดียวในการแก้ปัญหา ฝึกอบรมกำนันผู้ใหญ่เปิดพื้นที่สันติภาพ ลุยสร้างสันติสุขระดับชุมชนหมู่บ้าน

 
เวลา 13.00 น. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ลานอเนกประสงค์ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมอธิการบดี 5 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิชาการสันติวิธี และตัวแทนภาคประชาสังคม นักศึกษา ผู้นำศาสนา นักวิชาการ สื่อมวลชน ประมาณ 60 คนร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับบทบาทมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักศึกษาและองค์กรต่างๆ ในการช่วยสร้างความเข้าใจเพื่อร่วมสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.ได้สรุปสาระสำคัญจากการหารือดังกล่าวว่า ประชาชนทั้งประเทศเป็นพลังที่สำคัญในการสร้างสันติภาพ ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องมีความเชื่อว่า วิถีทางสู่สันติสุขมีทางเดียว คือ การพูดคุยโดยเอาประโยชน์สุขของประชาชนเป็นตัวตั้ง
“ทุกฝ่ายทั้งคนในพื้นที่คนในสังคมไทย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องไว้วางใจว่า คนไปพูดคุยไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2556 สื่อมวลชน สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ต้องร่วมกันแสดงพลังสนับสนุนแนวคิดว่า หนทางสู่สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหนทางเดียวคือการพูดคุย”
ดังนั้น ต้องร่วมกันสร้างพลังบวกให้กับการพูดคุย สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ สร้างความมั่นใจให้กับทั้ง 2 ฝ่ายที่พูดคุยกัน และทำให้การเปิดพื้นที่เสรีในพื้นที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสพูดคุยได้อย่างเสรี โดยไม่ผิด มีพื้นที่ปลอดภัย ไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายในพื้นที่ โดยเฉพาะในระดับชุมชน หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย เพื่อให้กระบวนการสันติภาพเดินไปอย่างยั่งยืน
รวมทั้งทุกฝ่ายต้องทำการสื่อสารพูดคุยกัน ให้การสื่อสารเป็นการสร้างสันติภาพเชิงบวกในระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญญาชน การเอาวิถีชีวิตปกติของประชาชนกลับคืนมา โดยการลดการใช้ความรุนแรง ลดการใช้กฎหมายพิเศษ
ก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2556 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 จาก 3 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งประสงค์หนึ่งคือการประชุมกำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดสันติสุขภายในตำบล โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่เพื่อสันติภาพ ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนขยายผลแนวคิดสันติวิธีไปยังระดับชุมชน หมู่บ้านและตำบล ซึ่งโครงการนี้จะมีการอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวม 79 ตำบล แบ่งเป็น 6 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 537 คน