นักศึกษาใต้ขยับ 5สถาบันร่วมสร้างโรดแมป หนุนสันติภาพชายแดนใต้

นักศึกษาชายแดนใต้จาก 5 สถาบันเริ่มขยับร่วมสร้างโรดแมป หนุนสันติภาพชายแดนใต้ เสนอบทบาทสร้างพื้นที่กลาง เปิดพื้นที่แสดงความเห็นที่ปลอดภัย

 
 
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนสต.) ร่วมกับ ชมรมนักศึกษารักสันติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นที่กลางสร้างสันติภาพและหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี มีนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วม เช่น ม.อ.ปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาและวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
เอกสารโครงการระบุว่า สนสต.เห็นความสำคัญในการหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติภาพจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดตัวตนของสมาพันธ์ฯ ในกระบวนการสร้างสันติภาพให้ชัดเจน และกำหนดแผนขับเคลื่อน เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพต่อไป
โดยในช่วงเช้ามีการเปิดเวทีเสวนากระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนักวิชาการของ ม.อ.ปัตตานีและตัวแทนภาคประชาสังคมบรรยายให้ความรู้
นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch – DSW) ได้บรรยายถึงแผนที่นำทาง หรือ โรดแมปสู่สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับแนะนำว่า การเคลื่อนไหวของนักศึกษาต้องเป็นอิสระ ไม่จำเป็นต้องทำตามความต้องการของผู้ให้ทุนสนับสนุนเสมอไป เพื่อให้เกิดความคิดที่บริสุทธิ์และเกิดการเรียนรู้
นายอัสรี จะมะจี นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวแสดงความเห็นว่า นักศึกษาเป็นกลุ่มคนที่มีความคิด แต่บางครั้งไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัย จึงขอให้มีพื้นที่กลางที่ชัดเจนและปลอดภัยต่อการแสดงความคิดเห็น
จากนั้นในช่วงบ่าย สนสต.ได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาแต่ละสถาบันหารือแนวทางในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ โดยได้ข้อสรุปแต่ละสถาบันดังนี้ ม.อ.ปัตตานี เสนอให้แนะนำ สนสต.ให้สังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้จักและทำโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจและความรู้สึกของคนในพื้นที่ และผลิตสื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เสนอให้มีการสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่เกี่ยวกับความจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เสนอจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพร่วมกับสถาบันอื่นๆ จะเปิดเวทีให้ประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นและความต้องการ โดยนำผู้หลงผิดหรือผู้ที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความไม่สงบมาเป็นวิทยากร เสนอจะก่อตั้งชมรมรักบ้านเกิด และผลิตสื่อทาเลือกเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีข้อเสนอคล้ายๆกัน คือ เสนอให้นำประเด็นศาสนามาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยจะมีกิจกรรมประจำวัน ประจำสัปดาห์และประจำเดือน
นายสุไลมาน เจ๊ะและ ประธาน สนสต. เปิดเผยหลังการประชุมว่า หลังจากนี้จะทบทวนข้อเสนอของสถาบันต่างๆ โดยอาจเรียกประชุมอีกครั้งเพื่อนำมาสร้างโรดแมปการหนุสนเสริมสันติภาพที่สมบูรณ์ของสนสต. เพราะจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้สนสต.สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายอัสรี จะมะจี นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กล่าวหลังการประชุมว่า นักศึกษาเป็นกลุ่มสำคัญและต้องมีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยในการสร้างกระบวนการสันติภาพ อย่างน้อยขอให้พูดดีกว่าเงียบและไม่แสดงออกอะไรเลย
“แม้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีพื้นที่กลางที่ขาวสะอาด แต่ก็ใช่ว่าจะดำสนิท อย่างน้อยก็ยังเป็นสีเทา เพราะเป็นไปไม่ได้ที่พื้นที่ความขัดแย้งจะมีพื้นที่ขาวสะอาด แต่เราต้องรู้ว่า เราควรทำอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ ก็เหมือนกับการหารือเราต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เสียงดังเกินไป ไม่ให้คนอื่นโกรธ ไม่รบกวนคนอื่น” นายอัสรี กล่าว
นายอับดุลเลาะ นิลา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวว่า เราต้องให้ความสำคัญประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ เพราะเป็นฝ่ายที่ได้รับความสูญเสียมากกว่าฝ่ายรัฐและขบวนการบีอาร์เอ็น บางคนเสียญาติพี่น้อง