STEPเตรียมจัดงานใหญ่โชว์ผลงานสู่สันติภาพ

โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project) เตรียมจัดงานนำเสนอผลงาน STEP TO PEACE ก้าวสู่สันติภาพชายแดนใต้
 
 
ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ประธานโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project) เปิดเผยว่า STEP Project จะจัดงานSTEP symposium ในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยใช้หัวข้อของงานว่า STEP TO PEACE
ผศ.ดร.บุษบง เปิดเผยต่อไปว่า การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้โครงการSTEP โดยมีโจทย์สำคัญคือ การนำเสนอผลงานของแต่ละโครงการ การถอดบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการต่างๆ
ผศ.ดร.บุษบง เปิดเผยด้วยว่า ในงานดังกล่าวจะมีตัวแทนของสำนักงานงานใหญ่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP มาร่วมงานและประเมินว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ UNDP สามารถสนับสนุนหรือสามารถเข้ามาทำงานในพื้นได้บ้าง ผ่านโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP ผ่าน STEP Project
ผศ.ดร.บุษบง เปิดเผยว่า สำหรับเหตุผลที่ใช้หัวข้อของงาน STEP TO PEACE นั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่สันติภาพโดยอาศัยความต้องการของความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ห้องมะปราง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี STEP Project ได้จัดการประชุมหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการนำเสนอผลงานในงานSTEP symposium โดยมีตัวแทนจากโครงการย่อยต่างๆ ภายใต้ STEP Project เข้าร่วมประชุม 8 โครงการ
ที่ประชุมได้กำหนดรูปแบบการจัดงานออกเป็น การจัดเวทีใหญ่ ประกอบด้วยการปาฐกถาของ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเสวนาโดยด้วยตัวแทนองค์กรเครือข่ายต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจาก STEP Project ครอบคลุม 5 ประเด็นได้แก่ ประเด็นสันติภาพ ท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ พลเมืองภัยพิบัติ ความยุติธรรม และการศึกษาภาคประชาชน
โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย เช่น ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากโครงการวิจัยการสร้างพื้นที่ในการสร้างสันติภาพจากคนในของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ IPP
ดร.สมพร ช่วยอารีย์ จากโครงการแบบจำลองเพื่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติและโครงการวิจัยแบบจำลองการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ประธานSTEP Project และนายวีรศักดิ์ ทองเนียม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากนั้นในช่วงบ่ายจะแบ่งห้องย่อยเพื่อนำเสนอบทเรียนจากโครงการต่างๆ 5 ห้อง ประกอบด้วย ห้ององค์กรภาคประชาสังคม สื่อและ IPP ห้ององค์กรท้องถิ่นกับการกระจายอำนาจ ห้องเครือข่ายพลเมืองภัยพิบัติ ห้องเครือข่ายงานยุติธรรม ตระหนักถึงเรื่องกฎหมาย และห้องการศึกษาภาคประชาชน
นอกจากนี้ยังจะมีการจัดบู๊ธนิทรรศการของโครงการย่อยต่างๆ และกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงการ STEP
สำหรับโครงการย่อยต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากSTEP Project เช่น โครงการวิจัยการสร้างพื้นที่ในการสร้างสันติภาพจากคนในของจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ IPP
โครงการแบบจำลองเพื่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติและโครงการวิจัยแบบจำลองการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โครงการกระบวนการสร้างสันติภาพปาตานีโดยภาคประชาชน
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะที่ 2
โครงการเสวนาท้องถิ่นใต้: วิทยาลัยวันศุกร์ โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและการผลิตสื่อภาษามลายู-ไทย โครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนต้นแบบ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น