พม่าตามหาสันติภาพ กลุ่มPray for Myanmar ลงปัตตานีศึกษาทางแก้ขัดแย้งทางชาติพันธ์

Pray for Myanmar กลุ่มนักกิจกรรมพุทธ มุสลิม ฮินดูในพม่า ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาชายแดนใต้ เรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธ์ ลงชุมชนทรายขาว ฟังบรรยายจากDeepSouthWatch พบปะเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพและกลุ่มเยาวชน เชื่อปัญหาไฟใต้มาจากการเลือกปฏิบัติของรัฐ
 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 กลุ่ม Pray for Myanmar (สวดมนต์เพื่อพม่า) จากประเทศพม่า จำนวน 17 คน ซึ่งมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลามและฮินดู ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch : DSW) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเรียนปัญหาและการจัดการความขัดแย้งทางด้านชาติพันธ์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก
โดยในช่วงเช้ากลุ่ม Pray for Myanmar ได้เข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้จาก ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จากนั้นในช่วงบ่ายกลุ่ม Pray for Myanmar ได้พบปะกับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี ต่อด้วยการพบปะกับกลุ่มเยาวชนและนักกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 กลุ่ม Pray for Myanmar ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม
d
นาย Zaw min latt
นาย Zaw min latt หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Pray for Myanmar เปิดเผยว่า กลุ่ม Pray for Myanmar ก่อตั้งขึ้นในช่วงประมาณปลายปี 2012 หลังเกิดเหตุรุนแรงในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของพม่า ที่ทำให้มีชาวมุสลิมโรฮิงญาเสียชีวิตจำนวนมาก และความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมหลายแห่งในประเทศพม่า
นายZaw min latt เปิดเผยต่อไปว่า จุดประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่ม Pray for Myanmar เพื่อทำงานในกระบวนการสันติภาพเป้าหมายคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปกป้องความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยในกลุ่มมีสมาชิกหลักประมาณ 30 คน และสมาชิกที่หนุนเสริมอีกประมาณ 100 กว่าคน สมาชิกในกลุ่มมีทั้งนักกิจกรรมสังคม นักธุรกิจที่ทำงานเพื่อสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน หรือNGO โดยมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม พุทธและฮินดู
นายZaw min latt เปิดเผยอีกว่า กิจกรรมของกลุ่มจะเป็นการรณรงค์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสันติภาพ สันติวิธี และให้ผู้นำศาสนาของแต่ละศาสนาที่มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีการนำลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำศาสนา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน และพยายามรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
นายZaw min latt เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เหตุที่เดินทางมาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เนื่องจากต้องการมาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาของที่นี่ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งของที่นี่มีความคล้ายกันกับปัญหาความขัดแย้งในประเทศพม่า จึงต้องการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อนำกลับไปใช้ในการแก้ในพม่าด้วย
“ผมคิดว่าปัญหาความขัดแย้งของที่นี่ เป็นปัญหาที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อคนมุสลิมในพื้นที่” นายZaw min latt กล่าว
นายZaw min latt เปิดเผยด้วยว่า ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่ม Pray for Myanmar ขึ้นมา ยังไม่มีสมาชิกคนใดเคยได้ถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากปัจจุบันสิทธิเสรีภาพต่างๆในประเทศพม่ามีมากขึ้น ต่างจากเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ประชาชนสามารถรวมกลุ่มหรือชุมนุมเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแล้ว ตอนนี้มีการเปิดกว้างมากขึ้นในพม่า
นาย Maung Saung หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม Pray for Myanmar และเป็นนักกวีชาวพุทธ กล่าวว่าสิ่งแรกที่มาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับปัญหาความขัดแย้งในพม่า และหาทางแก้ปัญหา สอง คือเรียนรู้ความเป็นมาของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพราะจากการพบปะกับคนกลุ่มต่างๆ พบว่าแต่ละคนก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไม่เหมือนกัน เช่น ฝ่ายรัฐพูดอย่างหนึ่ง ก็ต้องมาฟังจากฝ่ายคนในชุมชนด้วยว่าเขาจะพูดอย่างไร
นาย Maung Saung กล่าวว่า เหตุที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ เพราะเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพทางศาสนา และปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน รวมทั้งการต่อสู้ในรูปของขบวนการ
f
นางสาว Shahal
นางสาว Shahal สมาชิกอีกคนของกลุ่ม Pray for Myanmar กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งที่นี่มีความซับซ้อนมาก พวกตนยังไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมด แต่จากการติดตามในสื่อกระแสหลักมักบอกว่า ผู้ก่อการเป็นคนร้าย แต่เมื่อลงมาในพื้นที่แล้ว กลับได้รับรู้ในมิติหนึ่งที่แตกต่างออกไป