เลือกตั้งท้องถิ่นปัตตานีเริ่มคึก ผู้สมัครเกาะกระแสสันติภาพหาเสียง

เลือกตั้งท้องถิ่นปัตตานีเริ่มคึกคัก ผู้สมัครเกาะกระแสสันติภาพในการหาเสียง กกต.จังหวัดพร้อมจัดการเลือกตั้ง อบต. 81 แห่ง เตรียมป้องกันเหตุรุนแรง ให้เขตเลือกตั้งเป็นพื้นที่สันติภาพ mso-fareast-font-family:"Times New Roman""> เตรียมเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวันเลือกตั้ง

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">ปัตตานีพร้อมรับเลือกตั้งท้องถิ่น mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">81 แห่ง

"Times New Roman";color:#333333"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ในวันที่ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">20 ตุลาคม 2556 จังหวัดปัตตานีจะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 81 แห่ง

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายนิพนธ์ เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> อยู่ระหว่างการเตรียมการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่มีการใช้ความรุนแรง โดยจะเน้นให้ผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งอย่างสมานฉันท์ เพื่อให้เขตเลือกตั้งของแต่ละคนเป็นพื้นที่สันติภาพให้ได้ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">“หากผู้สมัครในเขตเลือกตั้งใดมีความขัดแย้งถึงขั้นนองเลือดขึ้น ถือว่าพื้นที่นั้นได้ละเมิดกติกาที่ได้ร่วมกันวางไว้” นายนิพนธ์ กล่าว mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">ให้เขตเลือกตั้งเป็นพื้นที่สันติภาพ mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่ได้เรียกผู้สมัครทุกคนมาประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ห้ามซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสมานฉันท์ ไม่เกิดความขัดแย้งและไม่ใช้ความรุนแรง มิฉะนั้นจะไม่เกิดสันติภาพ color:#333333">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนการเชื่อมโยงสันติภาพกับการเลือกตั้งคือการเชื่อมคนสองศาสนามาร่วมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิด “สันติภาพที่เราต้องการ” เพื่อให้เกิดความเจริญขึ้นในพื้นที่ ซึ่งทุกพื้นที่ต้องการผู้ที่มีจิตอาสามาพัฒนาบ้านเกิดของตน

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่า มีผู้สมัครบางแห่งก็มีนโยบายที่จะสร้างสันติภาพในพื้นที่ของตนเอง เพียงแต่ใครจะใช้โอกาสไหนในการขับเคลื่อนเส้นทางสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">

 

กระแสสันติภาพในการเมืองท้องถิ่น

Calibri">นายซูมีกีฟือลี โตะดง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี หัวหน้าทีม “ลูโบะยิไรสันติภาพ” เปิดเผย Calibri">ว่า เหตุที่ใช้คำว่าสันติภาพเป็นชื่อทีมเนื่องจาก mso-fareast-font-family:Calibri">ทีมของตน mso-fareast-font-family:Calibri">เน้นนโยบายการทำงานในเรื่องสันติภาพ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่ ซึ่งใน mso-fareast-font-family:Calibri">ภาษามลายูใช้คำว่า mso-fareast-font-family:Calibri"> “ Calibri">Damai Calibri">แปลว่า สันติภาพ

Calibri">นายซูมีกีฟือลีเปิดเผยต่อไปว่า ส่วน mso-fareast-font-family:Calibri">สโลแกนของทีมใช้ภาษามลายูที่มีความหมาย mso-fareast-font-family:Calibri">ว่า “เราจะสร้าง mso-fareast-font-family:Calibri">สันติภาพบนพื้นฐานการประชุมร่วมกัน” mso-fareast-font-family:Calibri">ซึ่งหากมีปัญหาในชุมชนจะเน้นการประชุมประชาคมหมู่บ้าน mso-fareast-font-family:Calibri">เป็นมติสำคัญในการแก้ไขปัญหา

Calibri">นายซูมีกีฟือลี เปิดเผย mso-fareast-font-family:Calibri">อีกว่า นโยบายของทีมที่สำคัญ คือ การยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยนำมติในที่ประชุมสภาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และไม่ใช mso-fareast-font-family:Calibri">การทำงานที่ยึดบุคคลเพียงคนเดียว mso-fareast-font-family:Calibri">

Calibri">นายซูมีกีฟือลี กล่าวว่า การจะเกิดสันติสุขได้นั้นต้องมีสันติภาพควบคู่ไปด้วยกัน การมีส่วนร่วมในที่ประชุมก็ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะ mso-fareast-font-family:Calibri">ทำให้ความขัดแย้งคลี่คลายลง ซึ่งความแตกแยกของคนในชุมชน mso-fareast-font-family:Calibri">ส่วนใหญ่มา mso-fareast-font-family:Calibri">จากเรื่องเล็ก mso-fareast-font-family:Calibri">น้อยๆ แต่ mso-fareast-font-family:Calibri">ไม่ค่อยพูดคุยกัน ทีมของตนจึงต้องการผลักดันแนวทางนี้ในการดำเนินงาน Calibri">

Calibri">“ทุกพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคนจาก mso-fareast-font-family:Calibri">หลากหลายวัฒนธรรม หลายศาสนาและ mso-fareast-font-family:Calibri">ชาติพันธุ์ ผมคิดว่าการมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนในพื้นที่ ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะ mso-fareast-font-family:Calibri">ก่อให้เกิดสันติภาพ” mso-fareast-font-family:Calibri">นายซูมีกีฟือลีกล่าว

Calibri">“ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลลูโบะยิไรนับถือศาสนาอิสลาม มีเพียง 5% เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่ง mso-fareast-font-family:Calibri">ทีมงานของเราได้ mso-fareast-font-family:Calibri">ถามคนพุทธถึง mso-fareast-font-family:Calibri">ความต้องการของพวกเขาในที่ประชุม mso-fareast-font-family:Calibri">หมู่บ้านด้วย mso-fareast-font-family:Calibri"> ซึ่งคนพุทธได้เข้าร่วม mso-fareast-font-family:Calibri">กันอย่างพร้อมเพรียงกัน ขณะนี้ต่างก็ mso-fareast-font-family:Calibri">ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างดี” นายซูมีกีฟือลี กล่าว

Calibri"> 

color:#333333">เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวันเลือกตั้ง mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายอุดร อนันทบริพงษ์ หัวหน้างานฝ่ายช่าง รักษาการปลัด อบต.ลูโบะยิไร ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำตำบลลูโบะยิไร เปิดเผยว่า อบต.ลูโบะยิไร ผู้สมัครนายกและสมาชิกทั้งหมด mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">3 ทีม โดยมีหน่วยเลือกตั้งหมด 11 หน่วย

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายอุดร เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งแล้ว โดยในส่วนของการรักษาความปลอดภัย มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตามปกติอยู่แล้ว แต่จะเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในช่วงใกล้วันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งมากขึ้น โดยให้แต่ละหน่วยมีตำรวจ color:#333333">2 นายและอาสาสมัครรักษาดินแดน 2 นายประจำแต่ละหน่วย

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายอุดร เปิดเผยอีกว่า ในการป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดได้นั้น ทาง อบต.ได้ขอความร่วมมือจากผู้สมัครหรือหัวคะแนนของทุกๆ ทีมให้ติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถป้องกันความปลอดภัยของทุกคนได้หากเกิดเหตุร้ายขึ้น

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">นายอุดร เปิดเผยว่า ส่วนการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งนั้น ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดไปแล้ว mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">4 ครั้ง เพื่อให้สอดส่องดูแลและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง