‘BUMI–PICSEB’ jenerasi baru yang ingin membangunkan identiti Melayu Patani

 

‘BUMI’ organisasi baru yang ingin membangunkan identiti Melayu Patani, merangsang masayarakat ingin mengada aktiviti dan menghargai kebudayaan lama. Bagi ‘PICSEB’ menekan kepada sastra Melayu Patani dengan kepercayaan bahawa sastra dapat mengubah seseorang kejalan yang baik.

เ

Maal hijrah tahun 1436 berbagai-bagai organisasi mengadakan majlis dengan bersukaria, kebanyakan aktiviti itu memberi kepentinga,  kepada agama Islam dan kebudayaan dalam 3 wilayah sempadan

Seperti “Maal-hijrah tahun 1436” di Daerah Resak Wilayah Nrathiwat. Pada tanggal 1-2 November 2014 yang lalu, dilanjutkan oleh  Pusat Kebudayaan Selatan (Bumi) bersama Klab Tadika Daerah Resak dan Klab Pemuliharaan dan Kebudayaan (PICSEP)

 

Pusat Kebudayaan Selatan (BUMI)

Encik Khoiruddeen Idris ketua Pusat Kebudayaan Selatan (BUMI) memberi tahu tentang latar belakangnya, pada tahun 2554 membangunkan organisasi ini, tujuan yang pentingnya untuk menyebarkan kebudyaan Melayu Patani dan identiti Melayu Patani

Dengan sebab BUMI tidak banyak di kenal, seterusnya BUMI ingin mengadakan aktiviti mengikut tempat masing-masing untuk di kenal semua tempat, oleh kerana itu kumpulan kompang ikut bersama BUMI mengikut semua tempat yang berada untuk menarik kepada masyarakat.

Kumpulan kompang yang ikut aktiviti iaitu kumpulan MUSRA, tetapi sekarang sudah ada kumpulan yang di bangun oleh BUMI sediri sebanyaknya 18 kumpulan.

          Aktiviti yang BUMI bangun itu dalam isi kandung anasid itu berkaitan dengan identiti Melayu Patani dan bersatu badu dalam masyarakat bersama.

Biasanya BUMI melanjutkan aktiviti dengan diri sendiri, tetapi sekarang PICSEB sudah ikut bersama, oleh sebab ada beberapa tempat yang tidak ada organisasi atau pusat untuk membantu dan menyokong aktiviti tersebut.

Organisasi ini masih lemah tentang sejarah Melayu Patani  dan identiti Melayu Pattani, terpaksa harus mencari ilmu tentang sejarah Melayu Patani lebih banyak lagi untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat.  

Bagi menyambut komunikasi Asean menyikut BUMI itu tidak  banyak lagi, yang penting itu organisasi harus kuat dan gagah oleh sebab kalau organisasi sudah kuat dan gagah perkara yang baik akan muncul ke organisasi ini.

 

Klab Pemuliharaan dan kebudayaan (PICSEB)

Encik Muhammat Asadi Lateh ketua klab menceritakan latar belakang klab, klab ini ada 4 orang anggotanya yang bersama suka dengan kebudayaan Melayu Patani, 4 orang ini berasal dari selatan Thailand yang sudah lama tinggal di Malaysia, dan balik ke selatan Thailand terus membangunkan klab PICSEB.

PICSEB sebuah organisasi yang memberi kepentingan kepada sastra Melayu Patani dan organisasi yang mengadakan kursus untuk guru tadika tentang teknik-teknik mengajar.

Tujuan bagi PICSEB untuk menyebarkan sastra Melayu Patani oleh sebab sastra itu dapat mengubah seseorang kepada jalan yang baik, tetapi kebanyakkan sastra tidak di inginkan untuk pelajari, terdapat PICSEB pun ingin membangunkan sebagai klab yang menyebarkan sastra Melayu Patani.

 

‘BUMI–PICSEB’ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งใจฟื้นฟูอัตลักษณ์ ‘มลายูปาตานี’