แนะสื่อปรับมุมมอง เพิ่มนำเสนอเรื่องคนรากหญ้าผลักดันสู่สันติภาพ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เสวนาสื่อ 5 จังหวัดชายแดนใต้ บทบาทสื่อกับแนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ ตัวแทนรัฐระบุเหตุรุนแรงลดลง ส่วนตัวแทนสื่อย้ำความรุนแรงลดก็จริงแต่สื่อก็ต้องเข้าใจกระบวนการสันติภาพด้วย ต้องเริ่มจากนำเสนอเรื่องราวของคนระดับรากหญ้าให่มากขึ้น ปรับมุมมองนำเสนอข่าวเพื่อการแก้ปัญหาที่ไม่เน้นคนใหญ่คนโตเท่านั้น

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา จัดเสวนาหัวข้อ บทบาทสื่อมวลชนกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงแรมพาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 200 คนเข้าร่วม

การจัดเสวนาครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนทุกแขนงในการนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยมีพล.ต.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ ตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เป็นตัวแทนฝ่ายทหาร ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการฝ่ายบัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และนายเทิดศักดิ์ รัญจวน นักวิเคราะห์นโยบาย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นายเทิดศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากประเทศไทยมีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) พบว่า เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ลดน้อยลงประมาณ 37% เนื่องจากการแก้ปัญหาได้น้อมนำการพัฒนาแบบเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการสันติภาพจะเป็นจริงได้ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองในการนำเสนอข่าวสารภายใต้จิตสำนึกว่าจะนำไปสู่สงครามหรือนำไปสู่สันติภาพ

ขณะที่ พล.ต.อุดมวิทย์ กล่าวว่า มีข้อมูลสรุปว่าสถานการณ์หลายอย่างดีขึ้นเป็นลำดับ ที่เห็นชัดคือความเข้าใจและการยอมรับในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดจากองค์กรอิสระจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนั้นทุกวันนี้จะเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ มีโอกาสและกล้าแสดงออก กล้าที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการความรุนแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การก่อม๊อบตามหมู่บ้านลดน้อยลง ชาวบ้านเข้าใจความตั้งใจของทหารมากขึ้นและให้ความเชื่อมั่นกับทหารมากขึ้น

ด้านนายมูฮำมัดอายุบ มองว่า ทิศทางการแก้ปัญหา โจทย์คือไม่อยากเห็นคนตายอีก ถ้าถามว่าเหตุการณ์ลดหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ต้องคิด และช่วยกันทำให้เกิดสันติภาพด้วยการพูดคุย เพราะเป็นแนวทางเดียวที่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงเป็นส่วนสำคัญที่สามารถเสนอข่าวให้เกิดกระบวนการสันติภาพ โดยเป็นข้อต่อระหว่างชาวบ้านระดับรากหญ้ากับระดับนโยบายเพื่อถ่วงดุล

“ทุกวันนี้ปัญหาของสื่อคือไม่เข้าใจการนำเสนอข่าวในกระบวนการสันติภาพ และส่วนมากชอบเสนอข่าวสารของคนใหญ่ คนโต ขณะที่ข่าวสารของคนรากหญ้าแทบจะไม่มีเลย ดังนั้นสื่อมวลชนจึงเป็นส่วนสำคัญที่นำพาไปสู่กระบวนการสันติภาพ ซึ่งวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ซึ่งเป็นช่องทางการนำเสนอหลัก หันกลับมาเห็นความสำคัญ” นายมูฮำมัดอายุบ กล่าว