ส.ว.ฟิลิปปินส์ก้าวหน้า ผลักดันกฎหมายบรรจุวิชา “บังซาโมโรศึกษา” ในโรงเรียนเพื่อหนุนสันติภาพ

กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์, สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ฮวน เอ็กการ์โด “ซอนนี่” อังการา ได้เสนอร่างกฎหมายที่บรรจุ “วิชาบังซาโมโรศึกษา” เข้ามาไว้ในหลักสูตรศึกษาของฟิลิปปินส์เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

 

อังการาแถลงเมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาว่า “สันติภาพนั้นมีรากเหง้ามาจากความเข้าใจธรรมชาติทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนมินดาเนา ไม่ว่าจะเป็นชาวคริสต์ ชาวมุสลิม และคนดั้งเดิม” การพัฒนาความเข้าใจประวัติศาสตร์ สังคมและคุณค่าทางวัฒนธรรมของกันและกัน วางอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมีเอกภาพในมินดาเนา

5

ร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา มาตราที่ 2474 จะมีการสอดแทรกความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของบังซาโมโร โดยรวมเอาเนื้อหาวิชาดังกล่าวเข้ามาในหลักสูตรของโรงเรียนทุกระดับ

อังการา กล่าวว่า รากเหง้าของความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสเตียนในฟิลิปปินส์ สามารถย้อนกลับไปได้ในช่วงทศวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เจ้าอาณานิคมสเปนประสบความสำเร็จในการใช้ศาสนาคริสต์ เป็นเครื่องมือ เพื่อเอาชนะและลดจำนวนชาวมุสลิมให้เป็นเพียงชนกลุ่มน้อย

“จนถึงตอนนี้ ผู้คนบางส่วนยังคงยึดถือและยึดมั่นประวัติศาสตร์ที่ยังคงก่อเม็ดพันธุ์แห่งอคติอย่างไม่ลดละต่อชาวมุสลิม น่าเสียใจว่าอคติเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่”

เนื้อหาหลักของวิชาบังซาโมโรศึกษานั้น จะรวมเอาการทำความเข้าใจรากเหง้าความขัดแย้งและผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนอื่นประเทศ มีการยกย่อง ชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพของมินดาเนาให้กว้างมากขึ้น อีกทั้งมีการสนับสนุนการสานเสวนาระหว่างวัฒนธรรมด้วย

“หลักสูตรนี้จะเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิม คริสเตียน คนดั้งเดิมและชนพื้นเมืองในมินดาเนา ซึ่งร่วมถึงประเด็นอื่นๆ ร่วมกัน” อังการากล่าว

เขาเพิ่มเติมอีกว่า การผลักดันบังซาโมโรศึกษา เกิดขึ้นโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษา(DepEd) และคณะกรรมการอุดมศึกษา (CHEd) เพื่อริเริ่มและดำรงรักษาโครงการต่างๆ ไว้ นอกจากนี้จะมีการร่วมปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของบังซาโมโร ในการออกแบบ สร้างหลักสูตรหรือวิชาต่างๆ

เขาเพิ่มเติมด้วยว่า ทั้งกระทรวงศึกษาและคณะกรรมการอุดมศึกษาได้อนุญาตให้มีการสอนภาษาอาหรับ เป็นวิชาเลือก

“การศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการสันติภาพในมินดาเนา วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มรากหญ้า ทำให้พวกเขาค่อยๆ ซึมซับความรู้สึกและความเข้าใจร่วมกันในวัฒนธรรมของชาวมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคริสเตียนที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ และเพื่อที่จะกำจัดอคติบางอย่างที่อยู่ในความคิดและจิตใจของผู้คน ผ่านความพยายามดังกล่าว ซึ่งเป็นความหวังของเราว่า สันติภาพระยะยาวจะได้รับการตระหนัก” อังการากล่าว

สำหรับฮวน เอ็กการ์โด ซอนนี่ อังการา หรือ ซอนนี่ อังการา ในปี 2004-2014 เคยเป็นผู้แทนราษฎรจากเขต Lone จังหวัด Aurora ซึ่งมีส่วนผลักดันกฎหมายหลายหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คุณภาพชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งเป็นประธานสภาคณะกรรมการอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ผลักดันมาตรการสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและการศึกษา

ในปี 2013 เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ และสมาชิกสภานิติบัญญัติด้านการปฏิรูปการศึกษา

 

ที่มา

Read more: http://newsinfo.inquirer.net/662600/angara-wants-bangsamoro-studies-in-schools-to-promote-peace#ixzz3O7WcARbd
https://www.senate.gov.ph/senators/sen_bio/angara_sonny_bio.asp