ผุดโครงการ TADIKA BESTARI สร้างมาตรฐานนำร่อง แก้ปัญหาใช้หลักสูตรอิสลามต่างกัน

กลุ่มบูหงารายากรุ๊ปจับมือศูนย์ประสานงานตาดีกาชายแดนใต้ ผุดโครงการ TADIKA BESTARI เลือก 10 โรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรมาตรฐานอิสลามขั้นพื้นฐาน หวังแก้ปัญหาใช้หลักสูตรต่างกัน พร้อมพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้มีมาตรฐาน ตั้งเป้า 5 ปีครอบคลุม 5 จังหวัด โดยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้

นายมุคตาร์ อูมา 

นายมุคตาร์ อูมา จากกลุ่มบูหงารายากรุ๊ป เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการตาดีกาเบสตารี (TADIKA BESTARI) หรือโครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับอิบตีดาอียะฮฺ(ขั้นพื้นฐาน) ในโรงเรียนตาดดีกาซึ่งเป็นสถานศึกษาศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมโรงเรียนตาดีกานำร่อง 10 แห่งใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้หลักสูตร KSPI (Kurikulum Standart Pendidikan Islam) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ไปแล้ว

นายมุคตาร์ เปิดเผยต่อไปว่า โครงการนี้ทางกลุ่มบูหงารายากรุ๊ปได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ PERKASA โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ผ่านทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา หรือ LDI

นายมุคตาร์ เปิดเผยว่า ทั้ง 10 โรงเรียนตาดีกานำร่องดังกล่าวใน จ.ปัตตานีมี 5 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนตาดีกาบาซาเวาะเซ็ง อ.ยะรัง 2.โรงเรียนตาดีกาปาเฮต อ.ยะรัง 3.โรงเรียนตาดีกาตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง 4.โรงเรียนตาดีกาบาโง อ.มายอ และ 5.โรงเรียนตาดีกาปะนาเระ อ.ปะนาเระ

จ.นราธิวาสมี 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนตาดีกาปูโปะ อ.รือเสาะ 2.โรงเรียนตาดีกาฮูแตยือลอ อ.บาเจาะ และ 3.โรงเรียนตาดีกาตันหยงลีมอ อ.ระแงะ

จ.ยะลามี 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนตาดีกาพงยามู อ.บันนังสตา และ จ.สตูล 1 โรงเรียนคือโรงเรียนตาดีกาบ้านควน อ.เมือง

นายมุคตาร์ เปิดเผยต่อไปว่า ตาดีกาทั้ง 10 แห่งดังกล่าวจะต้องได้รับการอบรมเดือนละครั้งเป็นเวลา 1 ปี ที่สำนักงานของ PERKASA ที่ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี และได้ไปดูงานที่จ.อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียด้วย โดยรอบแรกจะเน้นไปที่มาตรฐานวิชาชีพครูผู้สอนก่อน จากนั้นจะเน้นไปที่ตัวหลักสูตร โดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะ

ในการคัดเลือกโรงเรียนตาดีกานำร่องนั้น ทางPERKASA เป็นผู้คัดเลือกโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ทางโรงเรียนต้องมีความพร้อมทางด้านบุคคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาคารเรียน ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่า มีหลายโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดทำให้สามารถเลือกได้เพียง 10 โรงเรียนเท่านั้น

นายมุคตาร์ เปิดเผยด้วยว่า โครงการตาดีกาเบสตารี เกิดจากเมื่อปี 2552 ทางบูหงารายากรุ๊ปได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เชิงความคิด ณ หมู่บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อให้เด็กตาดีกาคิดเป็นทำงานเป็น ซึ่งครั้งนั้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ใช้ระยะเวลา 1 ปี ผลที่ออกมาค่อนข้างดีมาก

จากนั้นทางบูหงารายากรุ๊ปได้ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปเสนอทางPERKASA เนื่องจากเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องตากดีกาโดยตรง ซึ่งทางPERKASA ก็ได้สนองรับ จากนั้นได้ร่วมกันไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและได้เรียนรู้เพิ่มเติมจนมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อว่า KSPI ที่จะใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกาต่อไป

จุดประสงค์ของโครงการคือ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตาดีกา ทั้งครูผู้สอน นักเรียนและหลักสูตร เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้หลักสูตรที่หลากหลายแตกต่างกัน ทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนด้วย โดยจะก่อตั้งสำนักวิชาชีพครูและสำนักพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและประเมินผลด้วย

นอกจากนี้ ยังได้นำร่างของหลักสูตรนี้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการด้วย เพื่อให้ประกาศใช้เป็นเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น

เป้าหมายในอนาคตคือ จะให้โรงเรียนตาดีกาใน 5 จังหวัดคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูลได้หลักสูตรการเรียนการสอนเดียวกันทั้งหมด และจะให้สวมชุดนักเรียนในแบเดียวกันทั้งหมดภายใน 5 ปี ตามที่PERKASA คาดหวังไว้

นายอับดุลอาซิ ตาเปาะโตะ ครูใหญ่โรงเรียนตาดีกาบาซาเวาะเซง อ.ยะรัง กล่าวว่าหลังจากเข้าร่วมอบรมหลักสูตร KSPI มาเป็นเวลา 1 ปีรู้สึกว่า KSPI เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เหมาะแก่การใช้เพราะสอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอนและผู้เรียนโดยตรง และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงอยากให้หลักสูตร KSPI มีการใช้อย่างจริงจังโดยเร็วๆ เพราะจะเป็นผลดีต่อนักเรียนตาดีกา สามารถจะพัฒนาการศึกษาสู่อาเซียนและโลกต่อไปได้