มฟน.แถลงขอบคุณทุกฝ่าย จี้รัฐทำตามข้อเสนอกรรมการสอบฯ

 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มีแถลงการณ์ฉบับที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เรื่อง การเสียชีวิตของนักศึกษาอันเนื่องจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ โดนระบุขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ค้นหาความจริงในเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นและสร้างบรรทัดฐานใหม่ของกลไกกระบวนการยุติธรรม หวังว่าจะมีการนำข้อเสนอแนะของกรรมการสอบสู่การปฏิบัติ

แถลงการณ์ ฉบับที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การเสียชีวิตของนักศึกษาอันเนื่องจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

ตามที่นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มีคำสั่งที่ 3639/2558  ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวิสามัญฆาตกรรม 4 ราย ณ บ้านโต๊ะชูด หมู่ที่ 6 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  ตามข้อเสนอในแถลงการณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับที่ 1 โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอข้อสรุปภายใน 7 วัน นั้น

ผลการตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่า 1. ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายไม่ใช่ผู้ก่อการรุนแรง และไม่ใช่แนวร่วมกลุ่มผู้ก่อการรุนแรงแต่อย่างใด 2. จุดเริ่มต้นของการปิดล้อมตรวจค้นครั้งนี้ ชอบด้วยเหตุผลในการปฏิบัติการ 3. อาวุธปืนของกลางไม่ใช่เป็นของผู้เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มต้น และให้เป็นหน้าที่ของการแสวงหาพยานหลักฐานในชั้นกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้ พลโท ปราการ ชลยุทธ ผอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าและแม่ทัพภาคที่ 4 ในนามรัฐบาลได้กล่าวขออภัยต่อ “เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น”

เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับทุกฝ่ายที่แสวงหาสันติภาพอย่างจริงจังและจริงใจ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอนำเรียน ดังต่อไปนี้

1.    มหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอขอบคุณรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และจังหวัดปัตตานี รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ที่ได้ทุ่มเทพละกำลังและความคิด ตรวจสอบ ค้นหาความจริงเหตุรุนแรงที่สั่นสะเทือนความรู้สึกและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง พร้อมสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าด้วยกลไกของกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงหลักสันติวิธี และสันติธรรมเป็นที่ตั้งอย่างเป็นรูปธรรม

2.    มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเชื่อมั่นว่า การป้องกันย่อมประเสริฐกว่าการเยียวยา ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องพยายามขจัดการสร้างเงื่อนไขที่เป็นชนวนก่อความรุนแรง ด้วยการแสดงความบริสุทธิ์ใจ มีทัศนคติเชิงบวกกับประชาชนและสังคมในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการยกระดับสังคมในทุกมิติของการพัฒนา พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและโอกาสด้วยความบริสุทธิ์ใจ รอบคอบและใฝ่สันติ

3.    มหาวิทยาลัยฟาฏอนีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังและจริงใจ มีความโปร่งใส ถูกต้องและรอบคอบ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ

4.    มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเรียกร้องสื่อทุกแขนง ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวด้วยจรรยาบรรณของสื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ค้นหาความจริงให้ปรากฏสู่สาธารณะอย่างทั่วถึง และขอขอบคุณสื่อทุกแขนงที่ทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม

5.    มหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอยืนยันที่จะปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ที่นอกจากมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นความหวังและพร้อมเป็นกำลังสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาแล้ว ยังเป็นคลังทางปัญญาที่ยึดหลักสันติวิธี มุ่งสร้างความเจริญและเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามของอิสลามเชิงประจักษ์อันครอบคลุม     บูรณาการและมีดุลยภาพ (วะสะฏียะฮฺ) อีกด้วย พร้อมเชื่อมั่นว่า สันติภาพที่แท้จริง คือปลายน้ำที่มาจากต้นลำธารแห่งความยุติธรรม บริสุทธิ์ใจ และความดีงามเท่านั้น

ขอดุอาต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงบริหารสากลจักรวาล ได้โปรดประทานแนวทางที่ถูกต้องและเข้มแข็งที่สุดให้แก่ทุกฝ่ายเพื่อนำพาสังคมสู่สันติภาพที่ถาวรและยั่งยืน ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ

 

ด้วยความจริงและสันติภาพ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

10 เมษายน 2558