อบต.เมาะมาวีอบรมครูตาดีกา ขยายกลุ่มใช้หลักสูตร KSPI แก้ปัญหามาตรฐานอิสลามศึกษาต่างกัน

อบต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี อบรมครูตาดีกาใช้หลักสูตร KSPI สร้างมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเสริมเทคนิคการสอน การใช้สื่อและภาษามลายู ครูเผย KSPI ช่วยแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นให้การบ้านและผู้ปกครองช่วยดูแล

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนโรงเรียนตาดีกา (ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด) มีครูตาดีกาใน ต.เมาะมาวี เข้าร่วม 70 คน

นายอนวัช เจ๊ะสมอเจ๊ะ นายกอบต.เมาะมาวี เปิดเผยว่า การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นำหลักสูตรเดียวกันมาใช้ในโรงเรียนดาดีกา เพราะที่ผ่านมา แต่ละโรงเรียนใช้หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เหมือนกัน บางโรงเรียนใช้หลักสูตรคุรุสัมพันธ์ บางโรงเรียนใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฟาฎอนี และบางโรงเรียนในจ.นราธิวาสใช้หลักสูตรของประเทศมาเลเซีย จึงทำให้ได้มาตรฐานที่ไม่เหมือนกัน

“อยากให้ครูตาดีกาใน ต.เมาะมาวีใช้หลักสูตรเดียวกันทั้งหมด คือหลักสูตร KSPI (Kurikulum Standart Pendidikan Islam) หรือหลักสูตรมาตรฐานอิสลามขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีมาตรฐานที่เหมือนกัน ที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่แล้วและมีเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน” นายอนวัช กล่าว

นายอนวัช เปิดเผยต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนภาษามลายูที่ถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะที่ผ่านมาการสอนภาษามลายูก็ไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกันเช่นกัน รวมทั้งเรื่องจริยธรรมความเป็นครู การใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนมีคุณภาพมากขึ้นและนักเรียนได้รับประโยชน์มากที่สุด

นายอนวัช กล่าวอีกว่า อบต.เมาะมาวีให้ความสำคัญในนโยบายศาสนานำการเมือง เพราะศาสนาสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการเรียนศาสนาของเด็กๆ ซึ่งศาสนาจะช่วยป้องกันเด็กเหล่านี้ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะน้ำกระท่อมที่กำลังระบาดอย่างหนัก

ffff

นายฮาซัน บือแน ครูตาดีกาคนหนึ่ง เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA) เน้นอบรมเรื่องเทคนิคใหม่ๆในการสอน การทำสื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้ครูนำไปใช้สอนนักเรียนตาดีกาต่อไป

“คิดว่าการนำหลักสูตร KSPI มาใช้จะสามารถแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพราะหลักสูตรเน้นให้การบ้านนักเรียน และขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยสอนการทำบ้านให้นักเรียนด้วย” นายฮาซัน กล่าว

สำหรับหลักสูตร KSPI ทางกลุ่มบูหงารายากรุ๊ปดำเนินการร่วมกับ PERKASA ภายใต้โครงการ TADIKA BESTARI ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วโดยเลือก 10 โรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรนี้เพื่อแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรที่แตกต่างกัน พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยตั้งเป้าให้ใช้ลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนใต้ภาคใต้ภาย 5 ปี ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิม 10 โรงเรียนนำร่อง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผุดโครงการ TADIKA BESTARI สร้างมาตรฐานนำร่อง แก้ปัญหาใช้หลักสูตรอิสลามต่างกัน