สภาประชาสังคมชายแดนใต้ เสนอแนวคิด สภาการศึกษาชายแดนใต้

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ทางสภาประชาสังคมชายแดนใต้ร่วมกับสมัชชาสุขภาพได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการติดตาม ประเมิน และพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะในหลากหลายประเด็นไม่ว่าการเมือง เศษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และสตรี

สำหรับผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินรายการในส่วนของการศึกษาชายแดนใต้ในการพิจารณานโยบายสาธารณะเดิมว่ามีการนำไปใช้หรือไม่อย่างไร และมีประเด็นใดบ้างที่จะพัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะซึ่งที่ประชุมมีมติป็นเอกฉันท์ว่าสภาการศึกษาชายแดนใต้ที่รวมจากคนทุกภาคส่วนมีความสำคัญมากเพราะปัจจุบันนโยบายการศึกษาถูกกำหนดจากรัฐถึงแม้จะมีการทำเวทีจากทุกภาคส่วน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาชายแดนใต้มีอัตลักษณ์ที่เด่นแตกต่างจากภาคอื่นดังนั้นการมีสภาการศึกษาชายแดนใต้จะช่วยรัฐในการพัฒนาการศึกษาได้ถูกใจประชาชนในพื้นทีมากที่สุด

สภาการศึกษาชายแดนใต้อาจมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาชายแดนใต้ที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ

(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติในแนวคิดเอกภาพในนโยบายแตกต่างด้านจุดเน้น จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ในพื้นที่

(๓) พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน

(๔) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติและพื้นที่

(๕) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา

การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อสภาการศึกษาแห่งชาติก่อนแล้วส่งต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่แก่เลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

ในกรณีที่สภาการศึกษาเสนอความเห็นหรือคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้รัฐมนตรีฯ นำความเห็นหรือคำแนะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ

สภาการศึกษานี้อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่