ทำความเข้าใจประเด็น “อิสลาม มุสลิม และมลายู” เตรียมเยาวชนไทยเข้าสู่อาเซียน

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเกียรติบัตรเชิงปฏิบัติการ "เพื่อสร้างทรัพยากรบุคลากรอาเซียนแห่งชาติ 4 ภูมิภาค" สำหรับผู้นำเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่าง 27-29 กรกฎาคม 58 ณ โรงแรมพินนาเคิล วังใหม่ จังหวัดสตูล โดยมีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยจากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม 58 ในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดโครงการ โดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำแนะนำแก่เยาวชนในการใช้ชีวิต  และการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

เยาวชนต้องรู้เท่าทันและพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21

รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ในประเด็นเกี่ยวข้องกับศตวรรษที่ 21 โดยระบุว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดนั่นคือ การเปลี่ยนแปลง ความรวดเร็ว สิ่งที่มาจากภายนอกจะเข้ามากระทบต่อภายใน ความซับซ้อน ความรุนแรงมีสูงและบ่อยครั้งขึ้น ปัญหาใหม่ๆ รวมถึงปัญหาเก่าที่มาเกิดขึ้นใหม่ และความขัดแย้งที่ได้ขยายออกไปทั่วทุกมุมโลก

ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษนี้ จะเน้นการสะสมคนเก่งและคนดีไว้ในองค์การ มีการจ้างงานที่เฉพาะพนักงานสายงานหลักในการทำธุรกิจ มีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น ภาวะโลกาภิวัตน์ และการสื่อสารที่ไร้พรมแดนได้เข้ามามีอิทธิพล เน้นให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงาน ตลอดจนมักจะสนใจแง่คิดแบบ Global แต่ปฏิบัติแบบ Local

รศ.ดร.ไตรรัตน์ ได้ระบุว่าแนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่นำมาใช้ คือ แนวทาง 3Rx7C ซึ่ง 3R ก็คือ Reading หรือการอ่าน (W)riting หรือการเขียน และ (A)rithemetics หรือการคิดเลขเป็น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้เหตุและผลมากขึ้น

ส่วน 7C ก็คือ Critical Thinking and Problem Solving (การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา) Creativity and Innovation (ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่) Cross Cultural Understanding (ความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม) Collaboration, Teamwork and Leadership (ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ)  Communication, Information and Media Literacy (การสื่อสารสารสนเทศ ข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (การใช้เทคโนโลยี) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและการเรียนรู้) เหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นจำเป็นที่จะต้องรู้เท่าทันและพัฒนาตนเองในศตวรรษที่ 21

เสวนาทำความเข้าใจประเด็น “อิสลาม มุสลิม และมลายู”

ต่อมาเพื่อให้เยาวชนผู้ข้าร่วมมีความเข้าใจต่อบริบทวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้มาจัดโครงการนี้ จึงได้มีการเสวนาในประเด็น “อิสลาม มุสลิม และมลายู” โดยมี นายอิมรอน ซาเหาะ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.หาดใหญ่) , นางสาวยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี และ นางสาวซูไฮลา สมูซอ นักศึกษาปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.หาดใหญ่) เป็นวิทยากร ดำเนินรายการและนำเสวนาโดย อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ

การเสวนาครั้งนี้เริ่มจากการทำความเข้าใจถึงความต่างของคำสามคำ คือ “มลายู” ที่เป็นชาติพันธุ์ “มุสลิม” ที่หมายถึงผู้นับถือศาสนาอิสลาม และ “อิสลาม” ที่เป็นศาสนาหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสนามีผู้นับถือมากที่สุดในอาเซียน โดยเป้าหมายของการจัดวงเสวนาในครั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมลายู มุสลิมและอิสลาม เพราะสังคมไทย(พุทธ)อยู่กับชาวมุสลิมโดยเฉพาะชาวมลายูมุสลิมที่เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ชายแดนใต้มานานแต่ไม่ค่อยรู้หรือรู้ผิดๆ เกี่ยวกับมุสลิมทางภาคใต้มาตลอด ซึ่งความรู้จะนำไปสู่ความรัก แต่ความไม่รู้จะนำไปสู่การรบ และโลกจะเกิดสันติภาพได้ก็ด้วยความรู้

จากนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยน ตอบคำถามในประเด็นที่สังคมไทยและต่างศาสนิกอาจยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่อง ที่มาของศาสนา การถือศีลอดและวันอีฎิ้ลฟิตรฺ วันอีฎิ้ลอัฎฮา ฮะลาล/ฮะรอม ฮิญาบ ซะกาต รวมถึงคำถามที่คนมักสงสัย เช่น ทำไมมุสลิมไม่รับประทานหมู, ทำไมอิสลามอนุญาตให้มีภรรยาได้สี่คน หรือ ความรุนแรงได้ถูกสอนในอิสลามจริงหรือ? เหล่านี้ล้วนเป็นคำถามที่เยาวชนจะได้รับคำตอบที่มีเหตุและผลในตัวเอง พร้อมทั้งมีเงื่อนไขของบริบทมาประกอบ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ต่อกัน เพื่อให้เห็นถึงความจริงและเกิดความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้อยู้ร่วมกันได้อย่างแตกต่างแต่เข้าใจ