ม.อ.ปัตตานีพัฒนา App.บนมือถือ ให้ผู้ปกครองเช็คเกรดนักศึกษาได้

ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี พัฒนา iPSU Mobile Application บนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ให้ผู้ปกครองและนักศึกษา สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบหนี้สิน วินัยนักศึกษา และทุนการศึกษาเป็นรายบุคคล

ipsu

ผศ.นพพร เหรียญทอง รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) แจ้งว่า หน่วยคอมพิวเตอร์ ม.อ.ปัตตานีได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน (Application : App.) เพื่อการสื่อสารสัมพันธ์ภายในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งเรียกว่า iPSU Mobile Application ซึ่ง i ย่อมาจาก information หรือข่าวสาร

โดย iPSU Mobile Application นี้มี 3  App. คือ PSU ได้แก่ 1.P คือ Parental หมายถึงผู้ปกครอง 2.S คือ Student หมายถึงนักศึกษา และ 3.U คือ University staffs หมายถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย

ในส่วนของ 2 App. แรก คือ P และ S สำหรับผู้ปกครองและสำหรับนักศึกษา จะมีลักษณะคล้ายกันกัน คือนำเสนอข้อมูลในมุมมองข้อมูลเฉพาะตัวของนักศึกษาเอง และข้อมูลของนักศึกษาที่ผู้ปกครองดูแล ข้อมูลที่นำเสนอด้านต่างๆ เช่น ผลการเรียนของนักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ ตรวจสอบหนี้สิน การโอนเงินกู้ กรอ.(กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) และกยศ.(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) วินัยนักศึกษา ตลอดจนรับทราบข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

nopporn

ผศ.นพพร เหรียญทอง

ผศ.นพพร ชี้แจงว่า โปรแกรม iPSU Mobile Application นี้ ทางนายสริกีร์ เอียดตรง โปรแกรมเมอร์ของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้น ตามความต้องการของม.อ.ปัตตานี เพื่อนำข้อมูลและสารสนเทศ ในด้านต่างๆ จากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่จากการพัฒนาของทีมโปรแกรมเมอร์แต่ละคนที่รับผิดชอบแต่ละภารกิจได้พัฒนาขึ้น เช่น ระบบการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ระบบติดตามหนี้สิน ระบบรายงานผลการศึกษา ระบบกิจกรรม และระบบวินัยนักศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้โปรแกรม iPSU Mobile Application เป็นโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการแบบ iOS ซึ่งผู้ปกครอง และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวมาใช้ได้ ผ่านคลังเก็บแอพพลิเคชั่นของ Google play และ App Store โดยผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนใช้งานได้ง่ายๆด้วยการใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คู่กับหมายเลขโทรศัพท์สมาร์ทโฟนซึ่งได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา

ส่วนนักศึกษาก็สามารถลงทะเบียนเข้าใช้ผ่าน PSU Passport ที่มหาวิทยาลัยออกให้ เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นกุญแจผ่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ของ ม.อ. เช่น ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi เป็นต้น

ผศ.นพพร เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการในการพัฒนา iPSU Mobile Application สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถเข้าใช้งานในระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสอบเงินเดือน หนี้สิน เงินยืม เรื่องภาระงานด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน รวมทั้งการรับทราบข่าวสารจากมหาวิทยาลัยได้อีกช่องทางหนึ่ง  ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน