วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเกาะกระแสอาเซียน จัดแข่งสุนทรพจน์ 3 ภาษา “อังกฤษ มลายู จีน”

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดงาน ASEAN EXPO พร้อมมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดใต้ เปิดแข่งทักษะ 3 ภาษา “อังกฤษ มลายู จีน” ทั้งสุนทรพจน์ นิทาน ละคร บทกวี เพื่อโอกาสให้เยาวชนใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ

as

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน “ASEAN EXPO” ณ โรงเรียนเบญจราชูทิศปัตตานี โดยมีการแข่งขันของนักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาหลายรายการ อาทิ แข่งขันสุนทรพจ์ภาษาอังกฤษ มลายูกลางและจีน เล่านิทานภาษาอังกฤษ ละครเวทีภาษาอังกฤษ อ่านบทกวีภาษามลายูกลาง เป็นต้น ในงานยังมีการออกบูธแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ ด้วย

นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น มีการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ เพื่อสร้างข้อต่อรองและความได้เปรียบด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ

“ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมของเยาวชนและประชาชน เพราะมีความจำเป็นในสังคมโลกปัจจุบัน และการเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการทำกิจการต่างๆ การสอนและการฝึกทักษะการพูดภาษาต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้สอนภาษาต่างประเทศในสถาบันการศึกษาทุกระดับ” นายวีรพงค์ กล่าว

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี กล่าวว่า โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียนเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และสำนักงานจังหวัดปัตตานีเพื่อเปิดช่องทางให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้มากขึ้น และกิจกรรมทั้งหมดก็เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ฝึกทักษะด้านภาษาให้มีความมั่นใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

นายวิชาพร เปิดเผยด้วยว่า ในช่วงเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยชุมชนปัตตานียังได้จัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 3 ด้วย ณ ลานวัฒนธรรม โดยมีการแข่งทักษะวิชาชีพต่างๆ เช่น การทำขนมจาก การสานตะกร้าจากพลาสติก การทำบูหงาซีเระ การจัดดอกไม้ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

นายวิชาพร เปิดเผยต่อไปว่า วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพ และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย

นายวิชาพร เปิดเผยด้วยว่า ในปีงบประมาณ 2558 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้รับมอบหมายจากสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้จัดงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พังงาและระนอง ซึ่งประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 1,300 คน ประกอบด้วย กรรมการสภา ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงประชาชนทั่วไป