งานม.อ.วิชาการปี 58 วิทยาเขตปัตตานีโชว์ผลงานเพียบ เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน

วิทยาเขตปัตตานีจัดงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2558 เตรีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โชว์กิจกรรมและผลงานเพียบ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ อัตลักษณ์ ศาสนา

psu1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) พล.ท.ยอดชัย ยั่งยืน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เป็นประธานเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2588 โดยมี ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.อ.ปัตตานี กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ผศ.พัชรียา กล่าวรายงานว่า งานม.อ.วิชาการปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ “บ่มเฉพาะคนดี ชี้นำสังคม สั่งสมปัญญา พัฒนางานวิจัย 2558 ” ม.อ.วิชาการ ร่วมกับชุมชน พัฒนาสังคม สู่ประชาคมอาเซียน และระดับนานาชาชาติ

“งานนี้ม.อ.วิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วิทยาการและเทคโนโลยี ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรณการเพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน และสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศและระดับนานาชาติ และปี 2558 ครบครอบ 47 ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559” ผศ.พัชรียา กล่าว

พล.ท.ยอดชัย กล่าวในพิธีเปิดว่า ม.อ.ปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่ก่อตั้งและดำเนินภารกิจด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลา 47 ปี และได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นโดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจกที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดมา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและประชาติ

การจัดงาน ม.อ.วิชาการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของ ม.อ ในด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ การคิดค้น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยี และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนศักยภาพการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้มีความใกล้ชิดและเกิดความสัมพันธ์ภาพอันดีกับชุมชนมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล

พล.ท.ยอดชัย กล่าวอีกว่า เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมงาน ม.อ.วิชาการจะได้ประโยชน์ เพิ่มความรู้ความเข้าใจ จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย อบรม สัมมนา ชมนิทรรศการ การแสดงผลงาน และพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับนักวิชาการในสาขาต่างๆ

psu2

psu3

สำหรับงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของทุกคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัย นิทรรศการแนะแนวหลักสูตรนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นๆ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ

สำหรับผลงานที่นำเสนอ เช่น การผลิตผักโดยการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ การสาธิตการเป่าแก้ว อบรมการแปลรูปนมแพะเชิงพาณิชย์ กิจกรรมแพทย์โบราณ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อชินทุนการศึกษา การแข่งขันยิงจรวดน้ำ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การประกวดวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย ประกวดการจัดตู้ปลา สาธิตการทำขนมและเครื่องดื่ม สาธิตหัตถธรรม การทำดอกไม้ จัดแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการด้านการแพทย์โบราณ นิทรรศการร่วมกับภาคีการสื่อสาร สารสายใยความเข้าใจในชุมชน นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นของคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิทรรศการเรือกอและ จิตกรรมบนพื้นน้ำ มรดกอารยธรรมแห่งอาเซียน นิทรรศการปัตตานี รีทวิช นิทรรศการวาดภาพและการระบายสี นิทรรศการภายถ่าย “มุมมองผ่านเลนส์”

ด้านการสาธิตและจัดแสดง ได้แก่ การสาธิตการให้ความรู้เรื่องเคมีอุตสาหกรรม และความปลอดภัยในโรงงามอุตสาหกรรม สาธิตการทำขนมต่างๆ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สาธิตเมนูอาหารธาตุเจ้าเรือน สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ เบื้องต้น ซุ้มแสดงการออกกำลังกายตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยสูงอายุ การให้บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านสมาร์ทโฟน เป็นต้น

ด้านการประกวด แข่งขัน และการละเล่น ได้แก่ การออกร้านและจัดซุ้มความรู้เพื่อฝึกทักษะ นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ของนักศึกษาระดับประถมและชั้นมัธยมตอนต้น ประกวดแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ประกาศข่าว ประกวดขับร้องอนาซีด ประกวดอ่านคุตบะฮ ประกวดหนังสื่อทำมือ หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ การสาธิตทดลองทางวิทยาศาสตร์ ประกวดเล่านิทาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ แข่งขันเกมส์ เป็นต้น

ด้านการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ ได้แก่ บรรยายพิเศษ “กว่าจะเป็น แพทย์หญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์” การเสวนา : เปิดประสบการณ์การศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศอาเซียน สานเสวนาปัตตานีรีทวีช : ภาพถ่ายและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดปัตตานี การสัมมนาเรื่องเปลี่ยนผ่านบริบทงานสังคมสงเคราะห์ ในประเทศไทยและต่างประเทศ การบรรยายพิเศษตอบปัญหากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสวนาเรื่องอ่านผู้อื่นเพื่อรู้จักตัวเอง : การอ่านคืนงานของนักเขียน กวี การประชุมวิชาการ “การพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเข้าสู่อาเซียน”  และเสนาทางวิชาการ “ตามบิลลี่”

psu4

psu5

psu6