DSJ เปิดรับสมัครอบรมนักแปลข่าวภาษามลายู-ไทย และไทย-มลายู ฟรี

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมนักแปลข่าวภาษามลายู-ไทย และไทย-มลายู กับตูแวดานียา มือรีงิง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ประเทศมาเลเซีย ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 12 – 13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ บ้านพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่อีเมล dsj@dsjgroup.org หรือ โทร. 086 – 598 0581 รับจำนวนจำกัด

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (Deep South Journalism School : DSJ) ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch : DSW) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project) สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสนอต่อโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักแปลประจำโครงการและบุคคลที่สนใจทั่วไป เพื่อให้การสื่อสารสันติภาพมีความถูกต้องเหมาะสมและกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับการใช้ภาษามลายูของคนในพื้นที่ไปพร้อมกันด้วย และเพื่อกระตุ้นให้มีการแปลข้อมูลข่าวสารสันติภาพจากฝ่ายต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ มีทั้งคนที่ใช้ภาษามลายูและภาษาไทย โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย 1.การผลิตสื่อ 2 ภาษา (มลายู-ไทย) 2.การฝึกอบรมนักสื่อสารภาษามลายู และ 3.การเชื่อมเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อภาษามลายูเพื่อการสื่อสารสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมนักแปลข่าวภาษามลายู-ไทยจัดขึ้น ในวันที่ 12 – 13 กันยายน 2558 นี้ ณ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ บ้านพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อเพื่อการสื่อสารสันติภาพชายแดนใต้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเป็นการอบรมให้แก่เครือข่ายนักแปลสื่อภาษามลายูของโครงการ ได้แก่ เว็บไซด์โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ จดหมายข่าวภาษามลายูอักษรรูมี Patani Mingguan และหนังสือพิมพ์ภาษามลายูอักษรยาวี Sinaran พร้อมกับเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย

การจัดฝึกอบรมการแปลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีนายตูแวดานียา มือรีงิง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ประเทศมาเลเซีย ประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรอบรม ระยะเวลาอบรม 2 วัน ณ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ บ้านพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี

 

ดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่างนี้