“Ad-din การแพทย์และสาธารณสุข” CSO คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนงานสุขภาพชุมชน

อัด-ดีน การแพทย์และสาธารณสุข ยกระดับจากการกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานค่ายอาสาด้านสุขภาพเป็นองค์กรภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการทำงานประเด็นส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนปาตานี หวังเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขให้คำปรึกษา การแนะนำประชาชนสู่การรักษาสุขภาพให้ถูกต้องและให้ความรู้สิทธิขั้นพื้นฐานในรับบริการสาธารณสุข

กลุ่มอัด-ดีนการแพทย์และสาธารณสุขเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดยอดีตนักศึกษาที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาขาพยาบาลศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ แพทย์แผนไทย  เภสัชศาสตร์เป็นต้น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ที่เริ่มจากการทำกิจกรรมค่ายอาสาที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้ประชาชนตระหนักในการดูแลสุขภาพ โดยกลุ่มอัด-ดีนทำค่ายสุขภาพครั้งแรกปี 2551 ในพื้นที ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก ต่อมา ปี 2552-2557 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโกมลคีมทองในการทำค่ายสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

ในปี 2558 นี้ กลุ่มอัด-ดีนการแพทย์และสาธารณสุขต้องการยกระดับการทำงานเพื่อสังคมจากกลุ่มนักศึกษาที่ทำค่ายเกี่ยวกับสุขภาพมาเป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนด้านสุขภาพแก่ประชาชนปาตานี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรักสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นและต้องการให้ได้ใช้ความรู้และความสามารถด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ศึกษามาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนมุสลิมปาตานี

นางสาวซูไฮลา สมูซอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กร อัด-ดีนการแพทย์และสาธารณสุขกล่าวว่าในช่วงนี้สมาชิกกลุ่มอัด-ดีนมีโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยการเดินสายพบปะกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมปาตานีโดยจะมีการพบปะกับศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DeepSouthWatch)  มูลนิธินูซันตารอเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา องค์กร ICRC (International Committee of the Red Cross) และสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่าองค์กรเหล่านี้เพื่อนำไปประยุคใช้กับการทำงานของกลุ่มในอนาคต

นางสาวซูไฮลากล่าวถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มอัด-ดีนการแพทย์และสาธารณสุขว่ามีเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงชุมชนให้มากที่สุดเพื่อการเก็บข้อมูลชุมชนพร้อมๆ กับการบริการความรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชมที่ต้องทำพร้อมๆ กับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร นอกจากนั้นแล้จะมีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็นศูนย์ที่ให้การคำปรึกษาที่เกี่ยวรักษาสุขภาพและการรักษาโรคต่างๆ นอกจากนี้จะจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยการสาธารณสุขและมีกองทุนด้วย

ด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรนั้น กลุ่มอัด-ดีนให้ความสำคัญกับงานสาธารประโยชน์เป็นด้านหลักโดยจะมีการดำเนินงานด้านการสื่อสารสาธารณะและการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายทั้งที่เป็นองค์กรด้านสุขภาพ องค์กรนักศึกษาและองค์กรอื่นๆ ในภาคประชาสังคมในพื้นที่พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอัด-ดีนเองและองค์กรเครือข่ายที่จะนำไปสู่การเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

“ที่สำคัญเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในเรื่องของเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ได้รับรู้สิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องของเข้ารับบริการในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันระหว่างคนจนกับคนรวยที่สำคัญมีการบูรณาการในเรื่องอิสลามกับสุขภาพ ทุกครั้งที่ทำค่ายจะเชิญผู้นำศาสนามาพูดในเรื่องอิสลามกับสุขภาพ  การละหมาดส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร และการถือศีลอดมีผลต่อสุขภาพอย่างไร เพราะศาสนาอิสลามสนับสนุนในเรื่องการรักษาสุขภาพ” นางสาวซูไฮลากล่าว