“2 องค์ปาฐกผู้นำอิสลามสร้างสันติภาพ” ในเวทีเสวนานานาชาติ 30 ก.ย.นี้

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Muslim Societies, Knowledge and Peacebuilding in Southeast Asia “สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการข้ามพื้นที่ใน “สามพื้นที่ความขัดแย้ง สามกระบวนการสันติภาพ” ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีองค์ปาฐกจากต่างประเทศ 2 คนคือ ศาสตราจารย์ ดร.ยุสนี ซาบี อดีตอธิการบดี Universitas Islam Negeri Al-Raniry อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และศาสตราจารย์ ดร.มาคาปาโด อบาตอน มุสลิม อธิการบดี Mindanao State University, มินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์

ศาสตราจารย์ ดร.ยุสนี ซาบี : การจัดการความขัดแย้งในมิติอิสลาม

ศาสตราจารย์ ดร.ยุสนี ซาบี เป็นอดีตอธิการบดี Universitas Islam Negeri Al-Raniry ตั้งอยู่ที่บันดาร์อาเจะห์ นับเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทสูงโดยเฉพาะบทบาทในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่อาเจะห์อยู่ในบริบทความขัดแย้งที่เข้มข้นมากๆ แต่มหาวิทยาลัยยังสามารถเป็นที่พึ่งให้กับองค์กรประชาสังคมในพื้นที่และประชาชนได้ และมหาวิทยาลัยยังมีบทบาทที่สามารถเป็นตัวเชื่อมให้กับทางส่วนกลาง คือรัฐบาลส่วนกลางของอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพในขณะที่อาเจะห์มีปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะตัวเชื่อมให้กับองค์กรติดอาวุธ GAM หรือประชาชนในพื้นที่

บทบาทที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ สามารถนำพามหาวิทยาลัยที่ท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดอยู่รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในพื้นที่นำไปสู่กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการสันติภาพกับมหาวิทยาลัยในส่วนกลางของอินโดนีเซียได้ ทำให้การพัฒนาในกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ตกหล่นในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง โดยเฉพาะกระบวนการผลิตผลงานวิจัยพัฒนาองความรู้ในการพัฒนาอาเจะห์ร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซียหลังจากที่อาเจะห์ได้รับสถานภาพเป็นออโตโนมีอย่างสมบูรณ์ มีการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและการเตรียมคนในมิติของนักพัฒนาที่มีฐานความรู้ทำให้การพัฒนาอาเจะห์เป็นไปในทิศทางที่เร็วขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.ยุสนี ซาบี มีผลงานวิจัยจำนวนมากด้านการจัดการความขัดแย้งในมุมมองของอิสลาม งานวิจัยเรื่องการบริหารการจัดการต่างๆ หรือการจัดการความขัดแย้งในมิติของศาสนา หรืองานพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับฐานคิดด้านศาสนา ทั้งนี้ท่านผ่านการศึกษาศาสนาในอาเจะห์เองและได้ศึกษาในโลกอาหรับรวมทั้งการศึกษาในโลกตะวันตก ทำให้สามารถใช้ภาษาอาหรับได้ดี ใช้ภาษาไดอะแลกหรือภาษาถิ่นต่างๆ ในอาเจะห์ได้ดีและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจึงสามารถเป็นตัวเชื่อมในหลายๆ อย่างได้ดี ในสภาพการณ์ที่อาเจะห์เป็นออโตโนมี่ที่อิงศาสนาเป็นหลักอย่างที่เป็นอยู่

ศาสตราจารย์ ดร.มาคาปาโด อบาตอน มุสลิม : ผู้นำความรู้สู่การพัฒนามินดาเนา

ศาสตราจารย์ ดร.มาคาปาโด อบาตอน มุสลิม อธิการบดี Mindanao State University, มินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นคนหนึ่งที่ส่วนเกี่ยวของในการพัฒนากระบวนการสันติภาพมินดาเนาโดยเริ่มจากที่ท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายอิด้านการจัดการความขัดแย้งและเป็นลูกศิษย์ของเกลน เพจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธีคนสำคัญ ซึ่งปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ดูแล 9 วิทยาเขตมีนักศึกษามากกว่าหนึ่งแสนคน

บทบาทที่สำคัญของศาสตราจารย์ ดร.มาคาปาโด อบาตอน มุสลิม คือความพยายามพัฒนาสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนามินดาเนาหลังจากการจัดการความขัดแย้งสิ้นสุดลง ซึ่งการเตรียมสาขาวิชาต่างๆ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่ได้รับการยอมรับสูงทั้งในวงการการศึกษา การพัฒนาประเทศรวมทั้งด้านการเมือง สามารถโน้มน้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์สนับสนุนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ตัดสินใจลงทุนกับมหาวิทยาลัย Mindanao State University กว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.มาคาปาโด อบาตอน มุสลิม เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับสูง มีความโดดเด่นที่วิธีการทำงานเป็นทีมและมีทุกฝ่ายให้การสนับสนุนโดยเฉพาะในการศึกษาวิจัยด้านการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในมินดาเนา โดยมีงานวิจัยจำนวนมากรวมทั้งเป็นเจ้าหนังสือ The Moro Armed Struggle in the Philippines: The Non-violent Autonomy Alternative (1994) ที่มีส่วนสำคัญในการเข้าสู่กระบวนการสันติภาพของรัฐบาลฟิลิปปินส์ (ดูเพิ่มเติมที่ http://msu-aa.org/dr-macapado-a-muslim/ )

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเวทีนานาชาติเชื่อม “อาเจะห์-มินดาเนา-ฟาฏอนีย์” นำความรู้อิสลามสร้างสันติภาพ 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "สังคมมุสลิม ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"