ธนาคารโลกหนุน 8 องค์กรเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นฟื้นฟูชายแดนภาคใต้

เครือข่าย 8 องค์กรเดินหน้าโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ระยะขยายผล ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลก ศอ.บต. เห็นชอบแผนแก้ปัญหาที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

ชชต.

เวลา 10.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานประชุมโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ระยะขยายผล (ช.ช.ต.) ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลก โดยมีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ นายวัชรินทร์ ปัญญาประเสริฐ ผู้แทนจากการปกครองท้องถิ่น นายโรเบร์ด บูธ ผู้แทนจากธนาคารโลก และภาคีเครือข่าย 8 องค์กรเข้าร่วม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ศอ.บต. อ.เมือง จ.ยะลา

สำหรับโครงการ ช.ช.ต.ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารโลกเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 8 องค์กร ประกอบด้วย ศอ.บต. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้และผลงานโครงการสู่เวทีนานาชาติ ตลอดจนให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ในกรณีศึกษาที่น่าสนใจของต่างประเทศ เพื่อให้ภาคีความร่วมมือได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป

นายภาณุ อุทัยรัตน์ กล่าวว่า ศอ.บต.ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่าย ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างบรรยากาศบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้วย

“วันนี้เรามีบัณฑิตอาสาทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ในหมู่บ้านของตนเองเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังมีโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทาง เป็นโครงการเชิงรุกที่ให้บัณฑิตอาสาทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที”

ต่อมาเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรอยู่อาศัยและทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยมีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินและพัฒนาชุมชนบริเวณพื้นที่เชื่อมต่อกับอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (อปด.) เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบโครงการเดินสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560