“ซัวรอกีตอสัญจร” กิจกรรมพบปะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยโฆษกสื่อวิทยุ

“ซัวรอกีตอ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร” ลงพื้นที่มัสยิดกากีบูเกะ บ้านโต๊ะซา ต.ท่าน้ำ อ. ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยมีนายอาฮามัส ซาแม็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด นายมะนาเซ มูอิ กำนันตำบลท่าน้ำ เจ้าหน้าที่วิทยุ ศอ.บต. ภาคภาษามลายู นายหะยีสะมะแอ ท่าน้ำ นายหะยีดาโอะ ท่าน้ำ นักจัดรายการ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิตำบลท่าน้ำและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิด การแสดงความสามารถ (การขับร้องอานาซีด) ของนักเรียนตาดีกา นำเสนอประเด็นปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยทาง ศอ.บต. ต้องการให้เข้าถึงพื้นที่และสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะคติ ความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

สถานีวิทยุ ศอ.บต. ภาคภาษามลายู คลื่น FM 90.25 MHz จึงได้กำหนดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน “ซัวรอกีตอ ศอ.บต. สัมพันธ์สัญจร” ครั้งที่ 1/2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นำโดยนายสมนึก ฉีดเสน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา ศอ.บต. พร้อมด้วยนายสุขเกษม จารงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ศอ.บต. ภาคภาษามลายูและโฆษกนักจัดรายการภาษามลายูหลายคนร่วมกิจกรรมครั้งนี้

นายสมนึก ฉีดเสน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจิตวิทยา ศอ.บต. กล่าว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันกระทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดช่องทางการสื่อสารที่ใช้เป็นช่องทางในการรับรู้ รับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถาวรต่อไป