เครือข่ายผู้หญิง จชต. เรียกร้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ปัตตานี เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงาน “รวมพลังผู้หญิง เด็ก เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ” พร้อมแถลงการณ์ 4 ข้อเรียกร้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยและยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี เยาวชน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ลานเป็นวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ปัตตานี เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงหาสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ 1,000 คน พร้อมใจกันร่วมกันเดินรณรงค์  1 เสียงร่วมยุติความรุนแรง ภายใต้โครงการ “ รวมพลังผู้หญิง เด็ก เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ เนื่องในโอกาสวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล 25 พฤศจิกายน 2558 ”  เพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้ยุติกรใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ทุกรูปแบบ

โดยมีนายวีรพงษ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดปัตตานี และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ปัตตานี มาร่วมในพิธีเปิดและร่วมเดินรณรงค์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีตามเส้นทางถนนปรีดา ถนนอุดมวิถี ผ่านศาลากลางจังหวัดปัตตานี และเข้าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

โดยมีการถือป้ายข้อความต่างๆ เช่น  ร่วมด้วยช่วยกัน ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สันติภาพเกิดขึ้นได้ ด้วย 2 มือ ของเรา ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เราขอเป็น 1 เสียง ช่วยหยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง หยุดใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นต้น

ภายในงานมีการสวมเสื้อสีส้มและถือร่มสีส้มเพื่อแสดงถึงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงรับเป็นฑูตสันถวไมตรีให้กับยูนิเฟม (Unifem)  ในโครงการ SAY NO TO VIOLENCE AGAINST WOMAN ทรงห่วงใยและร่วมรณรงค์สนับสนุนรายชื่อ 1,000,000 เสียงเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรีในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553

ไฮไลท์ที่สำคัญมีการอ่านแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ ได้ปฏิบัติ ประกอบด้วย

1.เราขอให้ทุกฝ่ายได้สนับสนุน/ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ในพื้นที่สาธารณะ เช่น บ้าน วัด มัสยิด โรงเรียน สนามกีฬา ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจาก อบายมุข ยาเสพติด และการใช้อาวุธ วัตถุ ระเบิด ทุกชนิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชน

2. เราจะร่วมมือพัฒนา แก้ไขปัญหา/สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ สตรี เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.เราจะร่วมมือกัน สนับสนุนการแก้ปัญหาในแนวทางสันติวิธี เพื่อยุติความขัดแย้ง และความรุนแรงทุกรูปแบบ

4.เราขอให้รัฐได้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการเยียวยาและยุติความรุนแรงต่อ สตรี เด็ก เยาวชน” เพื่อขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรสตรีในพื้นที่