15 องค์กรเตรียมลงสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

15 สถาบันวิชาการและองค์กรประชาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่เปิดแถลงข่าวร่วมจัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) เพื่อรับรู้ความต้องการของประชาชนตามสภาพที่เป็นจริงตามหลักวิชาการ โดยถือเป็นการทำงานร่วมกันขององค์กรที่หลากหลายจำนวนมากเป็นครั้งแรก นักวิชาการชี้เสียงของประชาชนมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของกระบวนการสันติภาพ เตรียมลงเก็บข้อมูลภาคสนามช่วงระหว่างวันที่ 20 มกราคมถึง 20 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนเผยแพร่ผลสำรวจต่อสาธารณะในเดือนมีนาคมนี้

ปัตตานี: เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. ผู้แทนของสถาบันทางวิชาการและองค์กรประชาสังคม 15 องค์กร ได้ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน องค์กรประชาสังคม นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จำนวนมาก

การสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาในอำเภอจะนะ เทพา      นาทวี และสะบ้าย้อยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการและมีความต่อเนื่อง ว่ามีความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไรต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานีที่เกิดขึ้น เพื่อให้รัฐบาล กลุ่มขบวนการต่อสู้ปาตานีหรือกลุ่มผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนได้รับรู้ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งนี้แตกต่างจากการสำรวจความคิดเห็นที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง “กระบวนการสันติภาพ/สันติสุข” โดยถือเป็นครั้งแรกที่เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันขององค์กรที่หลากหลายจำนวนมากขนาดนี้ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสอบถาม การสุ่มพื้นที่ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการสำรวจและการนำเสนอผลต่อสาธารณะที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากทุกฝ่าย และสามารถนำผลที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละห้วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ หรือ CSCD ระบุว่า การทำงานนี้มีการเตรียมการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 และจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์นี้ โดยแบ่งประชาชนกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ประเภท คือ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาในอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จำนวน 1,560 คน และผู้นำทางความคิดจากทุกภาคส่วน จำนวน 150 คน คาดว่าจะแถลงผลการสำรวจได้ในเดือนมีนาคม และหลังจากนั้น ก็จะมีการสำรวจอีกเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกๆ 6 เดือน

“ประสบการณ์จากพื้นที่ขัดแย้งทั่วโลกแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เสียงของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดว่ากระบวนการสันติภาพจะดำเนินไปในทิศทางใด มีความต่อเนื่องหรือไม่ และข้อตกลงที่ได้จะมีความยั่งยืนหรือไม่อย่างไร ณ เวลานี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี จะส่งเสียงถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การให้ประชาชนเป็นเจ้าของการสร้างสันติภาพ/สันติสุขอย่างแท้จริง” ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าว

อนึ่ง การสำรวจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี, สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, คณะวิทยาการจัดการ มอ.หาดใหญ่, สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่, สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มอ.หาดใหญ่, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิเอเชีย, ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และสภาประชาสังคมชายแดนใต้