คณบดีคุรุศาสตร์ UIN อินโดนีเซีย ให้ทัศนะและปิดโครงการส่งนักศึกษามาฝึกสอนในชายแดนใต้

คณบดีคุรุศาสตร์ UIN, Malang อินโดนีเซีย ให้ทัศนะและปิดโครงการส่งนักศึกษามาฝึกสอนในชายแดนใต้เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์กับคนไทยผ่านการศึกษา

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน

นักศึกษาอินโด

Dr.H.Nur Ali (ซ้าย)คณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งชาติ วิทยาเขตมาลัง อินโดนีเซียหรือUIN, Malang

Dr.H.Nur Ali คณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยอิสลามแห่งชาติ วิทยาเขตมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย หรือ UIN, Malang ได้เดินทางมาร่วมพิธีปิดโครงการส่งนักศึกษาฝึกสอนอินโดนีเซียของคณะคุรุศาสตร์ UIN, Malang ที่โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

ในโอกาสนี้ Dr.H.Nur ได้ให้ทัศนะต่อการส่งนักศึกษาฝึกสอนอินโดนีเซียของคณะคุรุศาสตร์ UIN, Malang มาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เพื่อรองรับนโยบายด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY หรือ ASCC)

Dr.H.Nur กล่าวว่า อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยในปี 2559 มุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชาคมอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity)ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม

4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา

นักศึกษาอินโด

ภาพนักศึกษาฝึกสอนอินโดเซียที่โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

Dr.H.Nur กล่าวต่อไปว่า ในช่วง 2 ปีนี้ UIN ได้ส่งนักศึกษาประมาณปีละ 50 คน ไปตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การมาของนักศึกษาผ่านขั้นตอนการทำMOU(บันทึกความร่วมมือ) กับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ผ่านสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา

“สถาบันเรามีทัศนะว่า เมื่อสมาคมอาเซียนเปิดปี พ.ศ.2559 เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์กับคนไทยผ่านการศึกษาและไม่แน่ว่าในอนาคตพวกเขาอาจทำงานในสถาบันการศึกษาประเทศไทยโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในไทย เช่น 2 คนจากรุ่นที่แล้ว” Dr.H.Nur กล่าว

สำหรับรุ่นที่แล้วยังมีนักศึกษาไทยที่เรียนกับเราได้ถูกส่งมาฝึกสอนที่โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ และรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มีความรู้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ มลายู  อังกฤษ  อาหรับและสามารถสอนอ่านคัมภีร์อัลกุรอานได้

Dr.H.Nur กล่าวว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดังกล่าว เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่นักศึกษาเราจากอินโดนีเซียจะได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ครูและเป็นรูปธรรม เป็นโอกาสที่จะได้นำความรู้และทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ และสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทำงาน โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือทำให้คนไทยเองในสถาบันดังกล่าวพัฒนาไปด้วยโดยเฉพาะด้านภาษาที่จะรองรับอาเซียน

          Dr.H.Nur กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้โอกาสนักศึกษาเราฝึกสอน จัดพิธีเปิดที่โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ และพิธีปิดที่โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา ขอบคุณสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะที่ส่งท่านรักษาการผู้อำนวยการ ขอบคุณ ร.ต.อ.อิสรา เจตนันต์ ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยที่ 434 ร่วมพิธีปิดและคณะจากกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลาที่คอยบริการความสะดวกต่างๆแก่ คณบดีคณะคุรุศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามแห่งชาติ วิทยาเขตมาลัง อินโดนีเซียตลอดที่อยู่ที่ประเทศไทย

 UIN

UIN

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่นักศึกษามารถเป็นพี่เลี้ยงจนนักเรียนไทยได้แสดงความสามารทางภาษา

1.    https://www.youtube.com/watch?v=7soszlXsjGU&feature=share

2.    https://www.youtube.com/watch?v=Yel2dl4mgeI&feature=share

3.    https://www.youtube.com/watch?v=r7rUT2II_lQ&feature=share

4.    https://www.youtube.com/watch?v=MTGqU5xKi6A&feature=share

5.    https://www.youtube.com/watch?v=RxaBWUbXQHQ&feature=youtu.be