4 บุคคล/องค์กรจากชายแดนใต้ผลงานเด่น รับโล่เนื่องในวันสตรีสากล

พม.มอบโล่เกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล 18 สาขา รวม 40 รางวัล เนื่องจากมีผลงานเด่นด้านส่งเสริมสถานภาพสตรี เผยมี 4 รางวัลที่มอบให้บุคคลและหน่วยงานจากชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นางสาวอุร๊ะ เจะมิง, อาสาสมัครทหารพรานหญิงพัชนี อินทองดี, นางเจะปูรอ บินหะมะ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

วันสตรีสากล

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดงานวันสตรีสากลประจำวันปี 2559 ขึ้นห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด"สตรีกับการพัฒนาที่ยั่นยืน" เพื่อชูเกียรติและมอบรางวัลแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ ต่อสังคมในการส่งเสริมสถานภาพของสตรี ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคมของทุกปี

โดยปีนี้มีสตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล 18 สาขา รวม 40 รางวัล ในจำนวนนี้มี 4 รางวัลที่มอบให้กับบุคคลและหน่วยงานจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

1.สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน(ภาคใต้) คือ นางสาวอุร๊ะ เจะมิง  ประธานกรรมการพัฒนาสตรี อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี /ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ทุ่งยางแดง/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง/ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทุ่งยางแดง/ประธานกองทุนหมู่บ้านตะโละนิบง

2.สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ(อาสาสมัคร) คือ อาสาสมัครทหารพรานหญิง พัชนี อินทองดี รับราชการเป็นอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จ.ปัตตานี /ปฏิบัติหน้าที่กับศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์(ศสฉ.) ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี/ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกปืนพกสั้นให้กับบุคคลกรการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

3.สตรีด่เด่นด้านส่งเสริมการเกษตร(ภาคใต้) คือนางเจะปูรอ บินหะมะ  ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทอนอามาน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

4.หน่วยงานองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ คือ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วันสตรีสากล1

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า องค์กรวันสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล โดยแนวคิดการจัดงานในปีนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยังยืน ค.ศ.2030 (Sustainable Development Goals-SDGs) เป็นวาระการพัฒนาระดับชาติและระดับสากล โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับงานสตรี เป็นหมายที่ 5 "บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน"

นายเสิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเหล่านี้ได้ผ่านเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานการทำงานเพื่อสังคมและเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพสตรี เครือข่ายที่จะเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตรีบุคคล และองค์กรอื่นๆในการสร้างสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค เป็นธรรม เท่าเทียม และสร้างสังคมให้มีความปรองดอง สมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

วันสตรีสากล2