“ตาดีกา การันตี” มาตรฐานใหม่การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในโครงการ “ตาดีกา การันตี” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้อาคารมัสยิดเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ภาคบังคับระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ หรือช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตามความพร้อมของชุมชน

โครงการ “ตาดีกา การันตี” มีขึ้นเพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของตาดีกาที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และด้านความสัมพันธ์ชุมชน

ในการดำเนินการมีศูนย์ตาดีกายื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน ซึ่งหลังการประเมินมีศูนย์ตาดีกา ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์ตาดีกา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา รวมทั้งสิ้น 968 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.88 จากจำนวนศูนย์ตาดีกาทั้งหมด จำนวน 2,110 แห่ง

พร้อมนี้ได้คัดเลือกเพื่อยกระดับเป็นศูนย์ตาดีกาต้นแบบระดับอำเภอๆ ละ 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ใน 44 อำเภอ จำนวน 122 แห่ง และในปีงบประมาณ 2559 นี้ ศอ.บต. ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานนี้ต่อเนื่องสำหรับศูนย์ตาดีกาที่เหลืออีก 1,142 แห่ง

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า โครงการ “ตาดีกา การันตี” เป็นไปตามที่ ศอ.บต. ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม

นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านอาหารกลางวันในศูนย์ตาดีกา ภายใต้กิจกรรม “ครัวหมู่บ้าน เพื่ออาหารกลางวัน” เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ตาดีกานำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านอาหารกลางวันให้กับผู้เรียนอีกด้วย