คลิปวิทยุออนไลน์ภาษามลายู “Damai itu Indah” สันติภาพนั้นงดงาม

โครงการชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนภาคใต้ (ช.ช.ต.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สนับสนุนโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ดำเนินโครงการผลิตคลิปรายการวิทยุออนไลน์ภาษามลายู บทเรียนสันติภาพ “Damai itu Indah” เพื่อออกอากาศในสื่อวิทยุชุมชนชายแดนใต้

จากสถานการณ์ภาคใต้หลักจากการพูดคุยสันติภาพในช่วงต้นปี 2556 เป็นต้นมาความตื่นตัวของภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปต่อกระบวนการสันติภาพ (Peace Process) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรประชาสังคมและองค์กรสื่อทั้งสื่อท้องถิ่นและสื่อกระแสหลักต่างนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการสันติภาพอย่างมาก

แม้ว่าสื่อท้องถิ่นจะมีการตื่นตัวอย่างมากต่อกระบวนการสันติภาพแต่ยังขาดเนื้อหา (Content) ที่เป็นองค์ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารของกระบวนการสันติภาพอย่างมากในกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่เป็นภาษามลายูถิ่นที่ยังมีน้อยมากสำหรับการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตเนื้อหาบทเรียนสันติภาพด้วยภาษามลายูถิ่นเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อวิทยุและสื่อทางเลือก

การผลิตคลิปรายการวิทยุ Damai itu Indah เป็นกระบวนการให้ความรู้ด้านวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในมุมเปรียบเทียบ โดยนำเสนอกรณีการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพที่มีความชัดเจนจากประสบการณ์ของกรณีอื่นๆ เพื่อต้องการให้เกิดการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานของการขับเคลื่อนความรู้โดยอาศัยกระบวนการสื่อสารของเครือข่ายสื่อทางเลือกในพื้นที่และการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมที่จะนำไปสู่การสร้างอนาคตที่มีสันติภาพร่วมกัน

สำหรับการสื่อสารภาษามลายูในเนื้อหาบทเรียนสันติภาพนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยสันติภาพนั้น กลุ่มเป้าหมายที่รับฟังสามารถนำเนื้อหาที่ได้จากรายการวิทยุนี้ไปสร้างบทสนทนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวนโยบาย ประกอบกับสามารถสร้างบทบาทของภาษามลายูซึ่งเคยเป็นที่กังขาว่าเป็นภาษาของกลุ่มก่อความไม่สงบไปสู่ภาษามลายูเพื่อการสร้างสันติภาพได้

การผลิตคลิปรายการวิทยุภาษามลายู “สันติภาพนั้นงดงาม Damai itu Indah” จะมีทั้งหมด 32 ตอนโดยเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุชุมชน วิทยุของรัฐและสื่อทางเลือกต่างๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนอกจากได้รับฟังจากการกระจายเสียงแล้วยังสามารถฟังย้อนหลังได้จากสื่ออินเตอร์เน็ต (youtube.com) และสามารถสร้างบทสนทนาอย่างต่อเนื่องได้

คลิกฟัง “คลิปวิทยุออนไลน์ภาษามลายู “Damai itu Indah” สันติภาพนั้นงดงาม” ได้จากลิงก์ข้างล่างนี้

Damai itu indah 1 บทเรียนสันติภาพมินดาเนา ตอนที่ 1

Damai itu indah 2 บทเรียนสันติภาพมินดาเนา ตอนที่ 2

Damai itu indah 3 บทเรียนสันติภาพมินดาเนา ตอนที่ 3

Damai itu indah 4 บทเรียนสันติภาพมินดาเนา ตอนที่ 4

Damai itu indah 5 บทเรียนสันติภาพชายแดนใต้ 1

Damai itu indah 6 บทเรียนสันติภาพชายแดนใต้ 2

Damai itu indah 7 บทเรียนสันติภาพอาเจะห์ 1

Damai itu indah 8 บทเรียนสันติภาพอาเจะห์ 2

Damai itu indah 9

Damai itu indah 10

Damai itu indah 11

Damai itu indah 12

Damai itu indah 13

Damai itu indah 14

Damai itu indah 15

Damai itu indah 16

Damai itu indah 17