“มฟน.-มหิดล” เดินหน้าความร่วมมือวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามในความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสันติศึกษาและสิทธิมนุษยชนพร้อมร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันหวังเดินหน้าให้เกิดสันติภาพในพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการในหลากหลายประเด็น

ความตกลงในการพัฒนาทางวิชาการในครั้งนี้ลงนามโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ในขณะที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ให้บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบ

สำหรับขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการนั้นทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมพัฒนาในประเด็นต่างๆ คือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสันติศึกษาและสิทธิมนุษยชนศึกษาอันเกิดจากงานวิจัยของทั้งสององค์กร การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การวิจัยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสิ่งตีพิมพ์ รายงาน และข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ

นอกจากการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและงานวิจัยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมือในด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน รวมทั้งข้อตกลงอื่นๆ อันเป็นที่ตกลงของทั้งสองฝ่ายโดยข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้คราวละ 5 ปี