ผู้หญิงชายแดนใต้รณรงค์ต้องการพื้นที่ปลอดภัย “ตลาด โรงเรียน ถนน วัด มัสยิด ป้อมชรบ.”

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ร่วมกับเครือข่ายจัดเสวนาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน “กลางตลาดเทศวิวัฒน์”  วงเสวนาชี้ ผู้หญิง จชต.ต้องการตลาด ถนน โรงเรียน วัด มัสยิด และป้อม ชรบ.ให้พื้นที่สาธารณะที่มีความปลอดภัย พร้อมมีข้อเสนอต่อผู้ที่ใช้อาวุธทุกฝ่าย แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและแนวทางการเมือง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ “Women’s Agenda for Peace” (PAW)  จัดเวทีรณรงค์สาธารณะ ในงานพื้นที่ “กลาง” ตลาด “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน” โดยมีสมาชิกเครือข่ายคณะทำงานวาระผู้หญิงเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน โดยไฮไลต์ของงาน คือ การเสวนาในหัวข้อ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและทุกคน” และการประกาศเจตนารมย์และแถลงการณ์

นางสาวปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ สมาชิกคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน เมษายน 2559 คณะทำงานได้ลงพื้นที่  5 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้หญิง คือ 1.เวทีนักจัดกิจกรรมคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 2.ลงพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 3.พื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 4.อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2559 5.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559  

“ข้อสรุปจากการลงพื้นที่พบว่าผู้หญิงต้องการให้พื้นที่สาธารณะเหล่านี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย คือ ตลาด ครอบคลุมถึงตลาดนัดและร้านค้าในชุมชน  ถนน ทั้งถนนสายรองและถนนสายหลัก โรงเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา สถานที่ประกอบศาสนากิจ เช่น วัด มัสยิด เป็นต้น แล้ต้องการให้ป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)  ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความปลอดภัยด้วย” นางสาวปาตีเมาะ กล่าว

นางตัสนิม เจะตู สมาชิกคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ กล่าวว่า ทุกครั้งที่ ที่มีการจัดเวที จะมีการประสานงานกับผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้าไปจัดเวที จึงทำให้การทำเวทีแต่ละครั้งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่อย่างอบอุ่น โดยมีการรับความฟังความคิดเห็นทั้งคนไทยพุทธและมุสลิม มีทั้งแม่บ้าน และปัญญาชน

“สำหรับเวทีรับฟังของอำเภอเจาะไอร้อง นอกจากเหนือจากมีเสนอทั้ง 5 ข้อดังกล่าวแล้ว ยังมีเสนอขอให้ “บ้าน” เป็นสถานที่ปลอดภัย เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบหลายเหตุเกิดขึ้นในบ้าน และยังต้องการให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยด้วย เนื่องจากเวทีเข้าจัด ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา” นางตัสนิม กล่าว

นางสาวลม้าย มานะการ สมาชิกคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ กล่าวว่า จากการลงทำเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้หญิงในพื้นที่ คณะทำงานวาระผู้หญิง จึงมีข้อเรียกร้องเพื่อปกป้องรักษาพื้นที่สาธารณะให้เป็นให้ปลอดภัย  โดยมีข้อเสนอต่อผู้ที่ใช้อาวุธทุกฝ่าย ทั้งรัฐและฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ

ข้อเสนอต่อผู้ที่ใช้กำลังอาวุธคือ 1.ขอให้ยุติก่อเหตุความรุนแรงและปฏิบัติการทางทหารของทุกฝ่ายในพื้นที่สาธารณะ พร้อมประกาศให้พื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดอาวุธ  2.ขอให้แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธีทางการเมืองและนำประเด็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้หญิงเป็นวาระสำคัญในการพูดคุย 3.เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงภาคประชาสังคมได้ทำงานอย่างปลอดภัยและเป็นอิสระ เพราะที่ผ่านมามีผู้หญิงนักกิจกรรมถูกระแวงไม่ไว้วางใจ ถูกติดตาม จับตาจากหน่วยงานความมั่นคงและผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ จนทำให้รู้สึกกลัวและไม่ปลอดภัย รวมทั้งถูกแทรกแซงจนขาดอิสระในการทำงาน

สำหรับข้อเสนอต่อชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายภาคประชาสังคมชายแดนใต้ พร้อมขอเชิญชวนท่านซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของผู้หญิงเรา คือ  1.ให้ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในพื้นที่ของการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคม และการทำงานขับเคลื่อนสันติภาพ ตลอดจนช่วยผลัดดันให้ข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงชายแดนใต้เป็นวาระสำคัญที่คู่ขัดแย้งต้องรับพิจารณานำไปสู่โต๊ะการพูดคุย และ 2.ขอให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่สาธารณะในเขตของท่าน ตามบริบทพื้นที่

23 องค์กรสมาชิกคณะทำงานผู้หญิงชายแดนใต้

1. กลุ่มเซากูน่า

2. กลุ่มด้วยใจ

3. กลุ่มเครือข่ายสตรีเสื้อเขียวชายแดนใต้

4. กลุ่มออมทรัพย์สัจจะสตรี

5. เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civic Women)

6. เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

7. เครือข่ายสตรีชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ

8. เครือข่ายทรัพยากรชายแดนใต้

9. เครือข่ายชุมชนศรัทธา

10. เครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี

11. เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก

12. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

13. เครือข่ายผู้หญิงธรรมาภิบาลชายแดนใต้

14. ชมรมข้าราชการมุสลีมะห์นราธิวาส

15. ชมรมผู้นำมุสลีมะห์นราธิวาส

16 มูลนิธิเพื่อการศึกษาและเยียวยาเด็กกำพร้า 

17. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace)     

18. สมาคมสวัสดิการมุสลีมะฮ์จังหวัดยะลา

19. สภาประชาสังคมชายแดนใต้

20. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้                                         

21. ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชนจังหวัดยะลา

22. ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือเด็กกำพร้า                           

23. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DeepSouthWatch)