เปิดตัวเครือข่ายองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติแดนใต้ ติดตามร่างรัฐธรรมนูญ

เปิดตัวเครือข่ายองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติแดนใต้ ติดตามร่างรัฐธรรมนูญ Suara Rakyat Selatan 1437H พร้อมเครือข่ายพันธมิตร 34 องค์กร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มีการแถลงข่าวเปิดตัวภาคีเครือข่ายองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามร่างรัฐธรรมนูญ และเครือข่ายพันธมิตร 34 องค์กร ที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดยนายมังโสด มะเต๊ะ ในฐานะประธานองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดแดนภาคใต้ มีชื่อภาษามลายูว่า Suara Rakyat Selatan 1437H เป็นผู้นำการแถลงข่าว

ทั้งนี้ก่อนการแถลงข่าว รศ.ดร.โคทม อารียา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้จัดการอบรมให้ความรู้เป็นเวลา 2 วัน โดยภายในงานแถลงข่าวมีการเผยแพร่เนื้อหาแถลงการณ์ขององค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

โดยมีเนื้อหาแถลงการณ์ระบุว่า เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญที่จะจัดให้มีการลงประชามติของประชาชนในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นั้น ซึ่งตามมาตรา 7  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริต และไม่ขัดต่อกฎหมาย” ดังนั้น จึงจัดตั้ง “องค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายออกเสียงประชามติดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

 1. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
 2. เพื่อเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
 3. เพื่อให้การลงประชามติเป็นไปตามกฎหมาย และเกิดความยุติธรรม
 4. เพื่อป้องกันและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนไม่ให้กระทำผิดกฎหมายประชามติ
 5. เพื่อสังเกตการณ์ และเฝ้าระวังไม่ให้มีการทุจริตในการนับคะแนนลงประชามติ
 6. เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีเผยแพร่ฯ อาทิ ก่อนเผยแพร่ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงานวิจัย รวมถึงที่มาก่อนนำมาประกอบความเห็นหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการ เป็นต้น 

สำหรับภาคีเครือข่ายองค์กรสังเกตการณ์ลงประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 1. สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดระนอง
 2. สมาคมสตรีมุสลิมมะฮ์อาสาพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดพัทลุง
 4. สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา
 5. สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนใต้
 6. ศูนย์ประสานงานการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนใต้
 7. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา
 8. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดนราธิวาส
 9. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดพัทลุง
 10. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสตูล
 11. สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา
 12. สมาคมการศึกษาเอกชนสอนศาสนาจังหวัดปัตตานี
 13. ชมรมโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้
 14. สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา
 15. สมาพันธ์ส่งเสริมและพัฒนาสังคมสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้
 16. เครือข่ายองค์กรสตรี 14 จังหวัดภาคใต้
 17. ชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดยะลา
 18. ชมรมโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดจังหวัดสงขลา
 19. ศูนย์บริหารอิสลามศึกษา ฟัรดูอีนสะเดา
 20. ชมรมเยาวชนทุ่งยางแดง
 21. เครือข่ายที่ดินทำกินจังหวัดพัทลุง
 22. เครือข่ายบริหารจัดการป่าต้นน้ำเมือกเขาบรรทัด
 23. ชมรมอิหม่ามประจำมัสยิด อำเภอสะเดา
 24. สมาคมฟัรดูอีนจังหวัดสงขลา
 25. สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 26. ชมรมตาดีกาอำเภอยะหา จังหวัดยะลา
 27. ชมรมอิหม่าม คอเต็บบิลาล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 28. ชมรมชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี
 29. ชมรมตาดีกา จังหวัดปัตตานี
 30. ชมรมตาดีกา จังหวัดยะลา
 31. ชมรมตาดีกา จังหวัดนราธิวาส
 32. ชมรมตาดีกา จังหวัดสงขลา
 33. ชมรมตาดีกา จังหวัดสตูล
 34. องค์กรฮัจญ์และอุมเราะห์ (ศอบต.) จังหวัดปัตตานี