เปิดประชุมวิชาการระดับชาติ LDI หมอพลเดชชี้ต้องฟื้นฟูชายแดนใต้ต่ออีก 10 ปี

งานประชุมวิชาการระดับชาติสานภาคีพัฒนาสู่การสร้างสันติชายแดนใต้ (Building Trust Fostering Peace) โดยสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาที่คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานแอลดีไอเผยด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายอาจจะต้องทำงานในพื้นที่ต่ออีก 10 ปี ด้านผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกชี้งานสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาต้องทำต่อ

รศ.อิ่มจิตร เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสานภาคีพัฒนาสู่การสร้างสันติชายแดนใต้ (Building Trust Fostering Peace) ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2559 ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบทบาทด้านการจัดการศึกษาและการบริการด้านวิชาการให้ชุมชนและได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเห็นได้จากความไว้วางใจของคนในชุมชนต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่มีให้ซึ่งกันและกันซึ่งงานในวันนี้จะเป็นการแบ่งปันความรู้จากคนทำงานจริงในพื้นที่

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) กล่าวในการเปิดงานการประชุมว่าสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาเริ่มต้นทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552 โดยการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรอบใหม่ที่เริ่มขึ้นในปี 2547 นั้นตนคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงคงต้องใช้เวลานานอาจจะใช้เวลา 10 ปี เหตุการณ์น่าจะคลี่คลาย แต่จนถึงวันนี้เป็นเวลา 12 ปีแล้วสถานการณ์ยังคงเหมือนเดิม ดังนั้นอาจจะต้องทำงานในพื้นที่นี้ต่อไปไม่ต่ำกว่า 10 ปีสถานการณ์คงจะคลี่คลายขึ้น

สำหรับการทำงานของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนานั้น นพ.พลเดช กล่าวว่าเป็นการทำงานที่ใช้แนวคิดพัฒนาโดยชุมชน โดยทางโครงการจะให้การสนับสนุนด้านเทคนิค  ด้านวิชาการ ด้านแนวคิด แต่การตัดสินใจในการดำเนินการทุกอย่างเป็นของชุมชน หรือที่เรียกว่าการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเป็นหลัก หรือ CDD (community-driven development)

นพ.พลเดช กล่าวว่าผลจากการใช้กระบวนการ CDD ทำให้ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น ชาวบ้านในชุมชนมีจิตอาสามาดูแลงานของชุมชนมากขึ้น สมาชิกในชุมชนกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ เกิดกระบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์ เกิดการฟื้นฟูชุมชนของตนเอง โดยในระยะแรกของการดำเนินโครงการได้มีการใช้กระบวนการ CDD ใน 27 หมู่บ้านและในระยะที่สองได้ทำต่อเนื่องอีกใน 43 ชุมชน

สำหรับกองทุนโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูชายแดนใต้ระยะขยาย (ช.ช.ต.) ได้มีโครงการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (PPF) ที่เป็นกองทุนขนาดเล็กที่เปิดกว้างให้องค์กรประชาสังคมในพื้นที่ได้เสนอโครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างสันติภาพชายแดนใต้โดยในระยะแรกได้มีการสนับสนุนทั้งสิ้น 25 โครงการ

ผู้เชี่ยวชาญธนาคารโลกชี้ คนคือหัวใจของการพัฒนา

ด้านนาย Ingo Wiederhofer ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาของธนาคารโลกและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาในพื้นที่เปราะบางที่มีประสบการณ์จากทั่วโลกรวมทั้งเคยทำงานด้วยกระบวนการและดูแลด้านเทคนิคของระบบ CDD ทั้งในลาว พม่า และเป็นคนหนึ่งที่ริเริ่มโครงการในประเทศไทยกล่าวว่าหัวข้อของการประชุมครั้งนี้น่าสนใจมากและมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงานที่สูงส่ง

นาย Ingo กล่าวว่างานการสร้างสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่ต้องทำอีกมาก ซึ่งที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นว่าความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงเกิดจากความรู้สึกถูกกีดกัน ความคิดที่มองว่าคนเป็นวัตถุของการพัฒนาไม่ใช่หัวใจของการพัฒนา

“ทั้งนี้การพัฒนาในแนวทางของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การทำให้เสียงของชุมชนปรากฏขึ้นให้ได้ว่าชุมชนต้องการอะไร เป็นกระบวนการที่ให้ชุมชนรับผิดชอบต่อการพัฒนาของชุมชนเอง ทุกคนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ ทำงานด้วยกัน วางแผนด้วยกัน เรียนรู้ด้วยกัน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐรับรู้และเข้าใจกระบวนการนี้ก็จะมีกระบวนการที่ทำให้ทรัพยากรไหลเข้าสู่ชุมชนอย่างที่ชุมชนต้องการได้ ดังนั้นการปรับตัวให้สัมพันธ์กับบริบทที่เปลี่ยนไปจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก” นาย Ingo กล่าว