ปิดค่ายอาสา ม.อ.5 วิทยาเขต และ มหาวิทยาลัยอูตารอมาเลเซียที่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล

ปิดค่ายอาสา PSU to Community @ Rusmilae Pattani ครั้งที่ 4 อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล เชื่อมสัมพันธ์ นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.5 วิทยาเขต กับมหาวิทยาลัยอูตารอมาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี ทำพิธีปิดโครงการค่ายอาสา PSU to Community@Rusmilae Pattani ครั้งที่ 4 และมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้โรงเรียนบ้านรูสะมิแล โดยมี รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ. นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษาและชาวบ้านรูสะมิแลประมาณ 200 คน

          โครงการค่ายอาสาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม –  4 มิถุนายน 2559 มีนักศึกษา ม.อ.ทั้ง 5 วิทยาเขต คือวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีประมาณ 350 และนักศึกษามหาวิทยาลัยอูตารอ มาเลเซีย (Universtiy Utara Malaysia : UUM) 30 คน มีกิจกรรมการสร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซุ้มโครงเหล็กอุโมงค์พันธุ์ไม้เลื้อย แปลงปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา ทาสีและวาดภาพกำแพงโรงเรียนและปลูกป่าชายเลนบริเวณหลังโรงเรียน

          รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าวว่า ภูมิใจที่เห็นความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลการ และนักศึกษา ม.อ.5 วิทยาเขต พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยอูตารอ มาเลเซียที่ได้ขับเคลื่อนภารกิจค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้จนไดรับผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” นับเป็นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ เข้าใจวิถีชาวบ้านสามารถทำงานเป็นทีม อันเป็นนโยบายหลักและเป็นยุทธศาสตร์ของ ม.อ.ในเรื่องการบริการชุมชน ซึ่งนอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนแล้วยังลงพื้นที่ปฏิบัติการจริง

          นายลือชัย กล่าวว่า ขอชื่นชม ม.อ.ปัตตานีในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแลว่า เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านปรัชญา หลักการ กรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนบ้านรูสะมิแล ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดปัตตานี