เลขาฯศอ.บต.ร่วมฟังโครงการเวทีเสวนา “สันติภาพปาตานีสู่ประชาคมอาเซียน”

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมรับฟังโครงการเวทีเสวนา “สันติภาพปาตานีสู่ประชาคมอาเซียน”ชี้ความหมายของประโยคนี้คือสร้างแนวทางสร้างสันติสุขในการก้าวสู่อาเซียน การสร้างสันติภาพสำคัญในการดึงนักลงทุนเข้ามาในชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานปิดโครงการเวทีเสวนา “สันติภาพปาตานีสู่ประชาคมอาเซียน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผศ.ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง อาจารย์ประจำสาขามลายูศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ดร.ปรีดี มะนีวัน วัฒนธรรมอำเภอเมืองปัตตานี ผศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ ผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม.อ.ปัตตานี โดยมี ผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมรับฟัง

โครงการเวทีเสวนา “สันติภาพปาตานีสู่ประชาคมอาเซียน” จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านประชาคมอาเซียน ตลอดจนความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในอดีตที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการก่อให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมเสวนาครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่มารับฟัง มีหลายสาระที่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง ที่ฟังแล้วมีผลต่อบ้านเมืองเราอย่างมาก  “สันติภาพปาตานีสู่ประชาคมอาเซียน” ในความหมายของประโยคนี้คือ การสร้างแนวทางการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศอาเซียนเรายังขาดทุนในอีกหลายเรื่องรวมถึงในด้านเศรษฐกิจ การสร้างสันติภาพในพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดึงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำศาสนาจะนำความรู้จากข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ตามครรลองที่ถูกต้อง และนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี