นักวิชาการเตรียมตั้งโต๊ะวิพากษ์ปัญหาชายแดนใต้ “กระบวนการสันติภาพ: ความจริง หรือ ภาพลวงตา?”

สถาบันการศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งและคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมด้วยภาคีจัดโครงการสัมมนา “กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ในรูปแบบของชุดงานสัมมนาสาธารณะ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คู่ขนานไปกับความพยายามสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้จากมุมมองทางวิชาการและมุมมองเชิงนโยบายที่ช่วยให้เกิดความรู้ความกระจ่างต่อสถานการณ์

การสัมมนา “กระบวนการสันติภาพ: ความจริง หรือ ภาพลวงตา?” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นี้ ที่ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมงานจะประกอบไปด้วยเครือข่ายนักวิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และส่งเสริมการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ต่อความพยายามสร้างสันติภาพชายแดนใต้ รวมทั้งเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในหมู่ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการหาทางออกจากความขัดแย้งชายแดนใต้อย่างสันติ

โครงการสัมมนา “กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” ซึ่งจัดขึ้นดยสถาบันการศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยภาคีของพื้นที่กลางสร้างสันติภาพจากคนใน(IPP) ได้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ, สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ใต้, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับหัวข้อในการสัมมนาในครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ความพยายามสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้จากมุมมองเชิงเปรียบเทียบ มุมมองต่อพหุวัฒนธรรมและอนาคตของสามจังหวัดชายแดนใต้ บทเรียน 10 ปีคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) การสะท้อนการสานเสวนาหลากมุมมองทางศาสนา และการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งอย่างสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะวิทยากร

ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำ, หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครองและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ยังเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2549 เป็นนักวิชาการด้านสันติวิธีที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนวทางเพื่อคลี่คลายความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยรวมทั้งกรณีอื่นๆ ในประเทศมาโดยตลอด เป็นอดีตกรรมการภาคประชาสังคมนอกพื้นที่ ในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) นอกจากนี้ดร.ชัยวัฒน์ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายจัดการ/บรรณาธิการ ของโครงการจัดพิมพ์คบไฟ และมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา

รศ.ดร.มารค ตามไท อดีตอาจารย์ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสถาบันศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ  และอดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) นอกจากนี้ยังเคยเป็นนายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ทั้งยังเป็นนักวิชาการที่ให้แง่คิดต่อสังคมไทยต่อปัญหาวิกฤติความขัดแย้งหลายกรณี  มีประสบการณ์กระบวนการพูดคุยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งติดตามปัญหาภาคใต้มาโดยตลอด ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกลุ่มสร้างสันติภาพต้นปันรักเชียงใหม่

ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกด้านสันติภาพและการพัฒนาศึกษาที่ประเทศสเปน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ดร.เอกพันธุ์ทำงานวิจัยและจัดวงสนทนาแลกเปลี่ยนกับคนในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี

ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและเอกสาขาเอเชียตะวันตกศึกษาจากประเทศอินเดีย เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโลกมุสลิม และเอเชียตะวันตกศึกษา ดร.ศราวุฒิมีผลงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ  โครงการวิจัย เรื่อง พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีอาหารฮาลาล (ปีที่ 2), และเรื่อง “การบูรณาการอิสลามศึกษา รูปแบบการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรัฐบาลในประเทศมาเลเซียเปรียบเทียบกับประเทศไทย” เป็นต้น

รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ปณิธานเป็นนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านการเมืองเปรียบเทียบ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่รัฐบาลหลายสมัย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ ดร.ปณิธานเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รศ.ดร.โคทม อารียา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการร่วมในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เป็นอดีตประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักวิชาการด้านสันติวิธีที่มีบทบาทสำคัญในหลายกรณี และเป็นบรรณาธิการแปลหนังสือ ด้านสันติศึกษาสำคัญหลายเล่ม เช่น อัตลักษณ์และความรุนแรง ของ อมาตยา เซน และ พลังธรรมแห่งจินตนาการ ของ จอห์น พอล ลีเดอรัค ที่สำคัญอาจารย์ยังทำงานวิจัยและจัดวงสนทนาแลกเปลี่ยนกับนักการเมืองและผู้นำศาสนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อํานวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นนักวิชาการที่วิจัยและเฝ้าระวังความรุนแรงมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ ปี 2547 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดร.ศรีสมภพมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่เคยได้รับรางวัล อาทิ  ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัย ประเมินผลกระทบของพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อการจัดการและการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัด ชายแดนใต้ในปี พ.ศ. 2552” ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีประจำปี 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ เรื่อง "การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ปี 2553 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

สำหรับ กำหนดการเสวนาสาธารณะ “กระบวนการสันติภาพ: ความจริง หรือ ภาพลวงตา?” ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เริ่มงานในเวลา 10.00 – 10.15 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณแซนดร้า เดอเวล ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายการเมืองและข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

10.15 – 10.45 น.  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.45 – 12.15 น. อภิปรายหัวข้อ “การรับมือกับวิกฤตกระบวนการสันติภาพความก้าวหน้าของความรู้” โดย รศ.ดร.มารค ตามไท ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

13.15 – 15.15 น. อภิปรายหัวข้อ “การฝ่าข้ามวิกฤตกระบวนการสันติภาพภาคใต้” วิทยากร รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร รศ.ดร.โคทม อารียา และผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ดำเนินรายการโดย คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร

15.15 – 15.30 น. คำกล่าวปิดงานโดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ และศ.สุริชัย หวันแก้ว