คนชายแดนใต้มีสุขเท่าเดิม โพลชี้เพราะชีวิต เศรษฐกิจ เหตุไม่สงบ ยาเสพติดยังเหมือนเดิม

ชายแดนใต้โพล By YRU เผยผลสำรวจความสุขของคนชายแดนภาคใต้ครึ่งปีแรก พบคนส่วนใหญ่มีความสุขเท่าเดิม เพราะวิถีชีวิต ราคายาง เศรษฐกิจ เหตุไม่สงบและยาเสพติดยังเหมือนเดิม ต้องการให้รัฐส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้มากที่สุด

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ชายแดนใต้โพล By YRU สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องความสุขในครึ่งปีแรกของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 28–29 มิถุนายน 2559 จากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 33 อำเภอจำนวน 1320 กลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชายร้อยละ 52.05 เป็นเพศหญิงร้อยละ 47.95, ร้อยละ 8.79 อายุต่ำกว่า 20 ปี, ร้อยละ 20.91 อายุ 21-30 ปี, ร้อยละ 33.11 อายุ 31-40 ปี, ร้อยละ 22.20 อายุ 41-50 ปี, ร้อยละ15.00 อายุ 51 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ จ.นราธิวาสร้อยละ 39.39, ปัตตานีร้อยละ 36.36 และยะลาร้อยละ 24.24

ผลการสำรวจความคิดเห็นมีทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

1.ระดับความสุขของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

อันดับที่ 1 มีความสุขเท่าเดิมเพราะ วิถีชีวิตยังเหมือนเดิม ราคายางพาราเหมือนเดิม เศรษฐกิจไม่ค่อยดี เหตุการณ์ความไม่สงบก็ยังมีเหมือนเดิม และยาเสพติดในพื้นที่ยังมีเหมือนเดิม ฯลฯ 40.08%

อันดับที่2 มีความสุขมากเพราะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความเข้าใจกันมากขึ้น มีหน้าที่การงานที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น บ้านเมืองสงบขึ้น ฯลฯ 32.80%

อันดับที่ 3 มีความสุขลดลงเพราะ เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ราคายางตกต่ำ ว่างงาน สินค้าราคาแพง หวาดระแวงเหตุการณ์ความสงบในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด ฯลฯ 27.12%

2.สิงที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสุขมากที่สุด ได้แก่

อันดับที่ 1 บ้านเมืองสงบ เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง 40.23%

อันดับที่ 2 คนในพื้นที่มีความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี ปรองดองกัน 36.97%

อันดับที่ 3 เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจกันมากขึ้น ลดความหวาดระแวง 10.23%

อันดับที่ 4 เฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์ 5.91%

อันดับที่5 ได้ใช้ชีวิตอยู่กับร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข 3.26%

อันดับที่ 6 ลูกประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและด้านการทำงาน1.44%

อันดับที่ 7 ได้มีชีวิตถึงรอมฎอน/ลูกหลานได้บวช 0.69%

อันดับที่8 เงินเดือนขึ้น/รายได้เพิ่มขึ้น/งานสำเร็จ 0.47%

อันดับที่ 9 หยุดยาวได้พักผ่อน/มีเวลาว่างมากขึ้น 0.39%

อันดับที่10 ได้ทำงานอิสระ/ได้ทำในสิ่งที่รัก 0.32%

อันดับที่11 สุขภาพดี 0.15%

3.สิ่งที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสุขลดลง ได้แก่

อันดับที่ 1 เศรษฐกิจในพื้นที่ตกต่ำ ค่าครองชีพสูง ภาวะการว่างงานสูง 61.44%

อันดับที่ 2 ปัญหายาเสพติด 27.95%

อันดับที่ 3 ปัญหาด้านการศึกษา 4.62%

อันดับที่ 4 วิตกกังวลกับเหตุการณ์ในพื้นที่ 2.58%

อันดับที่ 5 ไม่มีเหตุผล 1.14%

อันดับที่ 6 ภาระงานเพิ่มขึ้น/เครียดกับงาน 0.85%

อันดับที่ 7 ครอบครัวไม่เข้าใจกัน/ทะเลาะกัน 0.69%

อันดับที่ 8 สุขภาพไม่ดี/มีหนี้สิน 0.47%

อันดับที่ 9 ขาดแคลนน้ำส่งผลต่อการเกษตร/ปัญหาภัยแล้ง 0.24%  

อันดับที่ 10 การได้พบกับรอมฎอนอีกครั้ง 0.08% 

4.กิจกรรมเสริมสร้างความสุขที่ประชาชนอยากให้รัฐส่งเสริม ได้แก่

อันดับที่ 1 ควรส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ 57.20%

อันดับที่ 2 ควรกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนาและศีลธรรมในการดำเนินชีวิต 21.89%

อันดับที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สร้างความรัก ความสามัคคีและจัดงานสานสัมพันธ์ในชุมชน/เลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ 19.32%

อันดับที่ 4 ให้รัฐมีความจริงใจในการแก้ปัญหาราคายางและลดความเหลื่อมล้ำ 0.92%

อันดับที่ 5 ให้รัฐสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจกัน 0.39%

อันดับที่ 6 แก้ปัญหายาเสพติด 0.23%

อันดับที่ 7 จัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 0.08%