ภาณุแถลงข่าวเดินหน้าโครงการตะโละมาเนาะ อิหม่ามบุกค้านวิธีการขอให้ยกเลิกทั้งหมด

ภาณุนำ แถลงข่าวชี้แจงโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ ยกหนังสือกรมบัญชีกลางยืนยันงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามนราไปจัดจ้างไม่ได้ เผย 2 ชื่อบริษัทรับจ้างดำเนินโครงการ ด้านชมรมอิหม่ามค้านวิธีดำเนินโครงการ มีมติห้ามสมาชิกร่วมฟังแถลงข่าว เผยร้องเรียนนายกฯมาแล้ว ส่วนอิหม่ามมัสยิดตะโละมาเนาะ ขอยกเลิกกระบวนการทั้งหมดและหยุดกดดันชาวบ้าน

ภาณุ เลขาธิการ ศอ.บต.นำแถลงข่าวเดินหน้าโครงการตะโละมาเนาะ

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. รายงานเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ว่า เวลา 10.30 น.ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จ.นราธิวาส นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. แถลงข่าวโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าว

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.ระบุว่า โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ บ้านตะโละมาเนาะที่ได้เสนอปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ มัสยิด 300 ปี ตะโละมาเนาะต่อคณะผู้แทนขององค์กรความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC ที่ได้เดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เยี่ยมชมมัสยิดดังกล่าว เมื่อปี 2555 และ ศอ.บต.จึงได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้ชมรมอิหม่ามอำเภอบาเจาะ เพื่อสำรวจออกแบบในการปรับปรุงมัสยิด 300 ปี ตะโละมาเนาะให้สวยงามมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั้งในและต่างประเทศและเพื่อการอนุรักษ์สถานที่สำคัญทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ ศอ.บต. ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ

ยกหนังสือกรมบัญชีกลางยืนยันให้งบอุดหนุนเฉพาะกิจแก่สำนักงานกรรมการอิสลามนราไปจัดจ้างไม่ได้

“ศอ.บต.ได้หารือกับกรมบัญชีกลางในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเรื่องงบประมาณที่ ศอ.บต.ได้รับจัดสรรซึ่งเป็นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่ง ศอ.บต.จะต้องดำเนินการเองเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยไม่สามารถนำงบประมาณดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้”

เผย 2 ชื่อบริษัทรับจ้างดำเนินโครงการ

“ศอ.บต.จึงได้ดำเนินการจัดจ้างกับกิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วนจำกัด สนธิเศรษฐ กับ บริษัท ชาติธนา จำกัด และได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559”

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.ระบุทิ้งท้ายว่า ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้ประชุมชี้แจงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้รับรู้ร่วมกันว่าจะร่วมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

สำหรับหนังสือกรมบัญชีกลางที่แจ้งเรื่องดังกล่าว เป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/30201 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงนามโดยนางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ชมรมอิหม่ามค้านวิธีดำเนินโครงการ มีมติห้ามสมาชิกร่วมฟังแถลงข่าว

นายแวสะมะแอ แลแตบาตู และนายรัมลี ตะโละดิง นั่งตรงกลาง

อย่างไรก็ตามในที่ประชุม มีเพียงนายแวสะมะแอ แลแตบาตู ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจำอำเภอบาเจาะ และนายรัมลี ตะโละดิง อิหม่ามประจำมัสยิดตะโละมาเนาะเท่านั้นที่เข้าร่วม เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางชมรมมีมติไม่ให้อิหม่าม คอเต็บและบิหลั่นในเขต อ.บาเจาะ ซึ่งมีจำนวน 52 มัสยิดเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวครั้งนี้

โดยนายแวสะมะแอและนายรัมลีได้แจกใบแถลงข่าวให้ผู้เข้าร่วม รวมทั้งสื่อมวลชนและต่อนายภานุเอง เพื่อแสดงจุดยืนของชมรมอิหม่ามฯ และคำยืนยันของอิหม่ามประจำมัสยิดตะโละมาเนาะต่อโครงการนี้โดยขอยุติโครงการ และเรียกร้องให้ ศอ.บต.หยุดใส่ร้ายป้ายสีว่าชาวบ้านและองค์กรศาสนาอิสลามมีผลประโยชน์ในโครงการฯ

ประธานชมรมเผยร้องเรียนนายกฯแล้ว

โดยในใบแถลงข่าวมีรายละเอียดซึ่งเป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายแวสะมะแอ แลแตบาตู ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นประจำอำเภอบาเจาะ ที่กล่าวว่า อุปสรรคในการดำเนินการโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะเริ่มขึ้นจาก 1.วิธีการทำงานของ ศอ.บต.ที่ไม่รักษาคำพูดและไม่ให้เกียรติต่อองค์กรมุสลิม 2.การจงใจที่จะไม่สื่อสาร และการตัดขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนออกไป 3.การไม่ให้ความสำคัญต่อความคิด วิถีชีวิตของชุมชน และศาสนสถานที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและชมรมอิหม่ามฯได้ทำการทักท้วงถึงการดำเนินการดังกล่าวตลอดมา แต่ไม่เป็นผล

“และเมื่อก่อนเริ่มมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น ทางชมรมอิหม่ามฯและคณะกรรมการอิสลามฯ จึงขอยุติบทบาทโดยการถอนตัวจากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการของโครงการทั้งหมด ตลอดจนไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆกับโครงการต่อไป แต่ทาง ศอ.บต ก็ยังมีความพยายามที่จะดำเนินการโครงการต่อจนได้ผู้รับจ้างในที่สุด จึงเป็นเหตุให้ทางชมรมอิหม่ามฯได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบาเจาะ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงการทำงานที่ขาดจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการในโครงการฯ”

“ซึ่งสิ่งที่ทางชมรมอิหม่ามฯได้ดำเนินการดังกล่าวไปแล้วนั้นสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่จะขอยุติโครงการ และขอเรียกร้องให้ ศอ.บต.หยุดใส่ร้ายป้ายสีว่าชาวบ้านและองค์กรศาสนาอิสลามมีผลประโยชน์ในโครงการฯ และหากเป็นดังที่ถูกกล่าวหาจริง ขณะนี้โครงการก็คงดำเนินการไปแล้ว เพราะที่ผ่านมาหลังจากมีการร้องเรียน ได้มีบุคคลมายื่นข้อเสนอและผลประโยชน์ให้กับตนและชาวบ้านเป็นจำนวนมากเพื่อให้โครงการนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ”

อิหม่ามขอยกเลิกกระบวนการทั้งหมดและหยุดกดดันชาวบ้าน

ส่วนนายรัมลี ตะโละดิง อิหม่ามประจำมัสยิดตะโละมาเนาะ กล่าวว่าตนได้ยื่นหนังสือให้นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตอนที่ท่านเลขาฯ ศอ.บต.มาอัดรายการเดินหน้าประเทศไทยที่มัสยิดตะโละมาเนาะ โดยมีเนื้อหาว่า ทางคณะกรรมการมัสยิดตะโละมาเนาะ และชาวบ้านมีจุดยืนและเจตนารมณ์เหมือนกันกับทางชมรมอิหม่ามฯ และพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ ภายใต้เงื่อนไข ข้อที่ 1.ศอ.บต.ยกเลิกกระบวนการก่อนหน้านี้ทั้งหมด ข้อที่ 2.มอบการดำเนินการและดำเนินงานให้กับชมรมอิหม่ามฯหรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสในฐานะองค์กรศาสนาอิสลาม และข้อที่ 3. หาก ศอ.บต.ไม่สามารถดำเนินการตามนั้นได้ขอให้ข้าราชการตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดพฤติกรรมแทรกแซงและกดดันประชาชนในพื้นที่

นายอาหะมะ มะตอเห ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บาเจาะ กล่าวว่า ทางชมรมฯสนับสนุนความต้องการของอิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดตะโละมาเนาะ และชาวบ้านที่นั้นเพราะโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากชาวบ้านที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำ ซึ่งตนพร้อมประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประธานชมรมอิหม่ามฯได้ส่งหนังสือถึงเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนโครงการภายใต้เงื่อนไขสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม นราธิวาสเป็นผู้ดำเนินการ โดยมี ศอ.บต.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชมรมอิหม่ามบาเจาะประกาศค้านบทบาท ศอ.บต.ในโครงการแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ มัสยิด 300 ปี

รองผู้ว่าเคลียร์ปมค้านศอ.บต.โครงการตะโละมาเนาะ ประธานอิหม่ามชี้หากทำไม่ได้จะขอOICมาทำแทน

ร้องประธาน สนช.ให้ตรวจสอบการทำงานข้าราชการในโครงการปรับปรุงตะโละมาเนาะ

ชมรมอิหม่ามบาเจาะร้องผู้ว่า สตง.ตรวจสอบกรณีโครงการตะโละมาเนาะ