ค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่กลางสร้างผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนใต้

“กลุ่มลูกเหรียง” ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขร่วม จัดค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน เปิดโลกทัศน์ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่หลากหลาย นักเรียนที่เข้าร่วมชี้เป็นโอกาสแสดงพลังและสื่อสารกับสังคม

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข (ฉก.สันติสุข) และผู้บริหารสถานศึกษา จัดโครงการ “ค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค.59  ณ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนเข้าร่วมจำนวน 81 คน

ค่ายสร้างผู้นำ สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน  เปิดโลกทัศน์ควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่หลากหลาย นอกเหนือจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน สิ่งสำคัญที่สุด เพื่อนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนต่างสถาบัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง  ตลอดจนส่งผลดีต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ปัจจุบันเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากที่จัดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังทางความคิด ก้าวทันเทคโนโลยี มีขีดความสามารถไม่แพ้ไปจากเด็กและเยาวชนในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เพียงแต่อาจยังไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้ปรากฏออกสู่สาธารณชนเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า  ยังมีเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดการเรียนรู้สังคมภายนอก  กลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออก หรือแม้แต่ไม่กล้าออกไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่างโรงเรียนต่างสังคม  

การจัดทำโครงการ “ค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ” ครั้งนี้  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยผลักดันต้นกล้ายุคใหม่ให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  ก้าวข้ามความขัดแย้งในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดให้ได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น นำพาสันติสุขเข้ามาแทนที่ปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงอย่างยั่งยืน

ที่นี่คือบ้าน เยาวชนที่นี่ควรได้รับโอกาสในการส่งเสริมอย่างเต็มศักยภาพ

นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ  นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ กล่าวว่า  โครงการค่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ เริ่มต้นในปี 2555 ลูกเหรียงได้มีโอกาสลงไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ลงไปพบกับแกนนำนักเรียน รู้สึกว่านักเรียนเหล่านี้มีความคิด มีความอ่านที่น่าสนใจ แต่น่าจะเสียดายถ้าเพชรเม็ดงามไม่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ

“ยิ่งเดินทางไปในหลายโรงเรียนยิ่งรู้สึกประทับใจ เลยได้พูดคุยกับ ฉก.สันติสุข เรื่องการเข้าไปร่วมก่อตั้งสภานักเรียนในระดับโรงเรียน และได้รวมตัวสภานักเรียนในระดับจังหวัดยะลาขึ้นในปีแรก จนมีโรงเรียนเสนอเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายสภานักเรียนระดับจังหวัดเพิ่มมากขึ้นในปีต่อมา เพราะเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสภานักเรียนระดับจังหวัด จนเกิดสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ ขึ้นในวันนี้” นางสาววรรณกนก  กล่าว

นางสาววรรณกนก  กล่าวอีกว่าลูกเหรียงมองเห็นศักยภาพในเด็กคนหนึ่ง เรามองเห็นอนาคตของชายแดนใต้ในเด็กกลุ่มนั้น  เรามองเห็นการแสงสว่างที่อยู่ในตัวพวกเขาเหล่านั้น  ซึ่งตอนนี้อยู่ที่นี่พร้อมกับพวกเราที่นี่ การลงทุนในการพัฒนาเด็กคนหนึ่ง ต้องใช้ใจและเวลา ผู้ใหญ่หลายคนมองไม่เห็นคุณค่า เพราะมองภาพในระยะสั้น งบประมาณส่วนใหญ่จึงทุ่มไปที่การสนับสนุนอื่น ๆ

“ในภาพการทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของลูกเหรียงตลอด 14 ปี ที่ผ่านมา เราเป็นเห็นการเติบโต เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นี่คือบ้านของเราเด็กและเยาวชนที่นี่ควรได้รับโอกาสในการส่งเสริมเหล่านั้นอย่างเต็มศักยภาพ” นางสาววรรณกนก  กล่าว

ผบ.ฉก.สันติสุขยืนยันพร้อมเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุ

พันเอกภูวดล พลนาค ผบ.ฉก.สันติสุข กล่าวว่า  หลังจากที่ได้ร่วมก่อตั้งสภานักเรียนในระดับจังหวัดยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส ร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ฉก.สันติสุขเห็นถึงความร่วมมือของนักเรียน อาจารย์  โรงเรียน ที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้

ค่ายสภานักเรียน 3 จังหวัดที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภา 3 จังหวัด แต่เรายังมีสมาชิกสภานักเรียนฯในพื้นที่อีกจำนวนมากที่พร้อมร่วมมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เด็กผู้ใหญ่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยจะเห็นได้ว่าค่ายที่เกิดขึ้นในวันนี้  เป็นครั้งแรกที่มาจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าการทำงานของเราเดินมาถูกทางแล้ว

“ฉก.สันติสุข จึงขอยืนยันในความพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน” พันเอกภูวดล กล่าว

เมื่อเรารวมตัว เสียงของเรามีพลัง พลังของสภานักเรียนจะสร้างการเปลี่ยนแปลง

นางสาวอาดีละห์ ขะเด คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ จากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายุรี จ.ปัตตานี กล่าวว่า รู้สึกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่โชคดีมาก เพราะได้เข้ามาเป็น 1 ในเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ ทำให้ตนเองและเพื่อน ๆรู้สึกตัวเองมีคุณค่า เข้าถึงโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลายเรื่องราวเป็นเรื่องที่ตนเองกับเพื่อนไม่เคยเรียนในห้องเรียน ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จึงมาจากการระดมความคิดเห็น การได้รับฟังรับรู้

“การแลกเปลี่ยนกระบวนการเหล่านี้ทำให้พวกเรารู้สึกตื่นเต้น มันส่งผลให้พวกเราอยากพัฒนาตัวเอง อยากพัฒนาหลายอย่าง  อยากให้ผู้ใหญ่สนับสนุนพวกเราอย่างจริงจัง สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ ทำให้ดิฉันรู้ว่าเด็กตัวเล็ก ๆ แบบเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ชายแดนใต้  เมื่อเรารวมตัว เสียงของเราจึงมีพลังมาก พลังของสภานักเรียนจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนค่ะ” นางสาวอาดีละห์ ขะเด กล่าว

นายฮาฟิต พิกุลจร คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนฯ จากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  กล่าวว่า เวลาพูดถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลายคนมักตั้งคำถาม และมองว่าน่ากลัว การรวมตัวของพวกเราในนามสภานักเรียน 3 จังหวัด จะช่วยลบภาพด้านลบที่คนข้างนอกมองภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพราะผมกับเพื่อนๆ จะเป็นกระบอกเสียงในการเล่าเรื่องราว สื่อสารกับสังคม ถึงความงามที่มีอยู่ในพวกเรา และเรื่องราวดีๆ ความเก่ง ความสามารถที่ผมกับเพื่อนๆ มี

ผมกับเพื่อนๆ โชคดีครับที่ได้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายสภานักเรียนฯ ขอบคุณลูกเหรียงและ ฉก.สันติสุข ที่เห็นความสามารถ เห็นศักยภาพในตัวผมกับเพื่อนๆ ยิ่งได้รับโอกาส พวกเรายิ่งอยากจะทำให้ออกมาดีที่สุด เพื่อบ้านของผมเอง เพื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ