ตั้งศูนย์ประสานงานนักศึกษาชายแดนใต้ในต่างประเทศ ช่วยดูแลเป็นระบบกว่า 9 พันคน

ตั้งศูนย์ประสานงานนักศึกษาชายแดนใต้ในต่างประเทศ ให้กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต.ดูแล เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ปกครองและนักศึกษากว่า 9,000 คน ดูแลและช่วยเหลือเป็นระบบ ทั้งก่อนไป ขณะศึกษาและหลังเรียนจบ พร้อมตั้งชมรมผู้ปกครองฯ ให้นายฮาซัน ดาตู ผู้จัดการโรงเรียนมลายูบางกอกเป็นประธานชั่วคราว

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กองกิจการต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เปิดศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศและชมรมผู้ปกครองนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน

ทั้งนี้ สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต. ระบุว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศประมาณ 9,000 คน ใน 24 ประเทศ ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงและกังวลในเรื่องความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ประกอบกับสถานการณ์ความมั่นคงของโลกในปัจจุบันที่อาจส่งผลกระทบต่อบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ศอ.บต.จึงให้ความสำคัญและให้ความดูแลช่วยเหลือด้วย เพราะนักศึกษาทั้งที่ศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศทุกคนล้วนเป็นต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่สำคัญ

ด้วยเหตุนี้ ศอ.บต.จึงให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศและชมรมผู้ปกครองนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ ภายใต้การดูแลของกองกิจการต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ปกครองและนักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งชมรม สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการอำนวยการ ดูแล ประสานงานและให้ความช่วยเหลือผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ

ให้เป็นไปตามแผนยุทศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ 3 ประการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การดำเนินการก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินการขณะศึกษาในต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ได้จัดประชุมจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ ที่ห้องประชุมห้องโถง ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.ด้วย โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ รองเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการประชุม มีวาระเลือกประธานชมรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมฯ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอและแต่งตั้งนายฮาซัน ดาตู ผู้จัดการโรงเรียนมลายูบางกอก จ.ยะลา เป็นประธานและดำเนินงานของชมรมเป็นการชั่วคราว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียงนักศึกษามุสลิมต่างแดน (4) พวกเขาคือขุมกำลังสามารถนำสู่สันติภาพยั่งยืน

เสียงนักศึกษามุสลิมต่างแดน (3) ทุกคนมุ่งแสวงหาความรู้หวังจะกลับไปพัฒนาหมู่บ้านและประเทศชาติ

เสียงนักศึกษามุสลิมต่างแดน (2) นักศึกษาคือจิ๊กซอว์และพลังสร้างสรรค์ในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

เสียงนักศึกษามุสลิมต่างแดน (1) นักศึกษาคือหนึ่งในกลไกสร้างสันติภาพที่รัฐไม่ควรระแวง