สภาพัฒนาการเมืองจับมือนักวิชาการชายแดนใต้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่สันติสุข/สันติภาพ

สภาพัฒนาการเมืองจับมือนักวิชาการชายแดนใต้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานด้านนโยบายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ชี้สันติสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำบ้านเมืองดีขึ้นแล้ว แนะปัญหาภาคใต้ต้องแก้ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา คณะทำงานประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยผู้รับมอบได้แก่  นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทน ผอ.กอ.รมน.  และผู้แทนผู้ว่าราชการสามจังหวัดชายแดนใต้

ขับเคลื่อนการจัดการความขัดแย้งมาตลอด 4 ปี

ร.ต.สุภาพร ปราบราย ประธานคณะทำงานประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำริให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อจัดการความขัดแย้งและเสริมสร้างความสันติที่ยั่งยืนในพื้นที่ ภายใต้โครงการการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี: พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2559

ซึ่งการขับเคลื่อนได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ 1) ศึกษากระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยชุมชน 2) ศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพโดยองค์กรเครือข่ายหลักในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ 3) การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จากการขับเคลื่อนที่ผ่านมาคณะทำงาน ได้ขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวตลอด 4 ปี ทางคณะทำงานได้สรุปประเด็นสำคัญและพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย และแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  5 ด้าน

ประกอบด้วย 1.ข้อเสนอด้านครอบครัวและชุมชน 2.ข้อเสนอด้านการเมืองการปกครอง สิทธิ และความเป็นธรรม 3.ข้อเสนอด้านด้านการศึกษา 4.ข้อเสนอด้านเศรษฐกิจฐานราก และ 5.ข้อเสนอด้านกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี  เพื่อส่งมอบให้ตัวแทนรัฐบาลและหน่วยงานราชการด้านนโยบายในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ ได้นำไปดำเนินการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 ประเด็น

ทั้งนี้ได้มีมีตัวแทนนักวิชาการในคณะทำงานเป็นผู้อ่านแถลงการณ์และนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละประเด็น ประกอบด้วย

1. ข้อเสนอด้านกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี นำเสนอโดย นายฆอซาลี อาแว เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และกรรมการบริหารสภาประชาสังคมชายแดนใต้

2. ข้อเสนอด้านด้านการศึกษา นำเสนอโดย อาจารย์มะยูตี ดือรามะ ม.ฟาฏอนี

3. ข้อเสนอด้านการเมืองการปกครอง สิทธิ และความเป็นธรรม นำเสนอโดย นายอิมรอน ซาเหาะ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี และกรรมการบริหารสภาประชาสังคมชายแดนใต้

4. ข้อเสนอด้านเศรษฐกิจฐานราก นำเสนอโดย อาจารย์ฮากีม เจะนิ ม.ฟาฏอนี

5.ข้อเสนอด้านครอบครัวและชุมชน นำเสนอโดย นายชานนท์ เจ๊ะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงชายแดนใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) และนำอ่านแถลงการณ์โดย ดร.ตายูดิน อุสมาน ม.ราชภัฏยะลา

ตายูดินเสนอ ต้องปฏิรูปโครงสร้างสังคมทั้งระบบ

ดร.ตายูดิน อุสมาน กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน กับการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ถือเป็นความหวังของทุกภาคส่วน รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดเหตุการณ์ความรุนแรง การเยียวยาประชาชนในพื้นที่ และเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ภาคพลเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการสันติสุข

ปัจจุบันการทำงานภาคพลเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายกลุ่ม หลายกิจกรรมด้วยแนวความคิด “สันติสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” และการแก้ไขปัญหาที่จะยั่งยืนได้ก็ต้องอาศัยคนในพื้นที่เป็นกลไกสำคัญ เพราะไม่มีการสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ จะสำเร็จได้หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยตนเอง ดังที่ปรากฏในอัลกุรอานที่ว่า“แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง (ก่อน) เท่านั้น”

ดร.ตายูดิน กล่าวว่า การสร้างสันติภาพในมิติของภาคพลเมืองครอบคลุมประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต หากเกิดความร่วมมือระหว่างคนทำงานกลุ่มต่างๆ แล้วจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม การเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้น เมื่อความร่วมมือเกิดขึ้น ปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นปัญหาเล็ก

“หัวใจของการปฏิรูปคือ การสร้างสังคม ชุมชนและพลเมืองที่เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องปรับปรุงโครงสร้างจากเดิมที่เป็นสังคมแนวตั้ง อำนาจกระจุกตัวเฉพาะกลุ่ม ให้เป็นสังคมในแนวราบให้มีความเสมอภาค ให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสังคม  ข้อเสนอเชิงนโยบายให้รัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่ไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง” ดร.ตายูดิน กล่าว

ภานุชี้ บ้านเมืองดีขึ้นแล้ว

นายภาณุ อุทัยรัตน์ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2560 สภาพบ้านเมืองจะดีขึ้น เรื่องนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าเราเองก็ย่อมสัมผัสได้ว่าบ้านเมืองมีสภาพที่ดีขึ้น

“ปัญหาภาคใต้ต้องแก้ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่ประชาชน สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ที่สำคัญต้องระวังเรื่องการสร้างฟิตนะห์ เพราะทุกคนมีอามานะห์ที่จะต้องทำให้ดีที่สุด” นายภานุ กล่าว

 

อ่านข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 5 ด้าน ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้