เลขาฯ ศอ.บต.ชี้ความสำเร็จของการพูดคุยสันติสุข อยู่ที่ผู้นำศาสนามีส่วนร่วม รุกเปิด 4 เวทีชายแดนใต้

เลขาฯศอ.บต.ปิดเวทีผู้นำศาสนาส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขที่นราธิวาส ชี้ความสำเร็จของการพูดคุยอยู่ที่ผู้นำศาสนามีส่วนร่วม รุกจัด 4 รุ่นครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตรงช่วงวงถกไทย-มาราปาตานี

เลขาฯศอ.บต.ปิดกิจกรรมผู้นำศาสนาส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขที่นราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมเวทีเสวนาผู้นำศาสนาเพื่อส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมโกสุมพิสัย โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.รายงานว่า กิจกรรมนี้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย อิหม่ามจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยหลักสันติวิธี เพื่อลดความรุนแรงของพื้นที่และเป็นดำริของเลขาธิการ ศอ.บต.ที่จะให้มีการรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายว่า เราจะมาร่วมกันให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข เดินหน้าและบรรลุผลกันได้อย่างไร

ภาณุชี้ความสำเร็จของการพูดคุยอยู่ที่ผู้นำศาสนาต้องมีส่วนร่วม

“เพราะปัจจัยแห่งความสำเร็จของกระบวนการพูดคุย สิ่งที่สำคัญคือความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะพี่น้องผู้นำศาสนา ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องประชาชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการพูดคุย จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้” สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.ระบุ

นายภาณุ กล่าวว่า โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มที่ จ.นราธิวาสเป็นที่แรก เพื่อเป็นตัวอย่างในการบอกเล่าแก่เวทีที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไป เป็นโอกาสดีที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้นำศาสนา เคารพในความคิดเห็นของทุกคน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือความหวังและเป็นความหวังที่นำไปสู่ความสำเร็จ เชื่อว่าความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะเป็นเหมือนการทำลายโอกาสในการดำเนินชีวิต

“ขอขอบคุณความคิดเห็นต่างๆที่ได้ร่วมกันเสนอแนะและสะท้อนออกมา ที่สำคัญคืออยากให้ใช้วิจารณญาณในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งสับสนแก่พี่น้องประชาชนทำให้สังคมเกิดฟิตนะห์ จึงเป็นบทบาทของผู้นำศาสนาที่ต้องขจัดฟิตนะห์ เพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว และอีกหน้าที่หนึ่งคือการได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนำมาบอกมาแจ้งต่อซึ่งถือเป็นอามานะห์ที่จะต้องปฏิบัติอีกด้วย” นายภาณุ กล่าว

จัด 4 รุ่นครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตรงช่วงวงถกไทย-มาราปาตานี

โครงการนี้มีทั้งหมด 4 รุ่น ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรุ่นต่อไปคือรุนที่ 2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีและโรงแรมในพื้นที่ รุนที่ 3 วันที่ 3 – 4 กันยายน 2559 ซึ่งเดิมกำหนดจัดที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานีที่ถูกลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ได้รับความเสียหายจึงจำเป็นต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนสถานที่ และรุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 กันยายน 2559 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและโรงแรมในพื้นที่

สำหรับกำหนดการสำคัญๆ ตลอดกิจกรรมทั้ง 2 วัน ประกอบด้วย เวทีเสวนาพูดคุยเพื่อสันติสุข เรื่องข้อเท็จจริงจากรัฐสู่ประชาชนและกระบวนการสันติวิธีเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน วิทยากรประกอบด้วย นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พล.ต.ชุมพล แก้วล้วน หัวหน้าศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และนายไกรศร วิศิทฏ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จากนั้นเป็นกิจกรรามกลุ่ม การระดมความคิดเห็นและการนำเสนอทางออก พิธีปิดโดยเลขาธิการ ศอ.บต.

ทั้งนี้การจัดเวทีดังกล่าว มีขึ้นในช่วงที่จะมีการพูดคุยสันติภาพ/สันติสุขระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับกลุ่มมาราปาตานี ในวันที่ 2 กันยายน 2559 นี้ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย