เรียกร้อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” เป็นวาระบนโต๊ะพูดคุย 2 กันยา

คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ นำขบวนเดินรณรงค์ในเมืองปัตตานี แสดงสัญลักษณ์สนับสุนนการพูดคุยสันติสุข/สันติภาพ ระหว่างรัฐ กับ มารา ปาตานี พร้อมเรียกร้องทั้ง 2 ฝ่ายนำประเด็น “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” เป็นวาระในการพูดคุยบนโต๊ะเจรจาสันติภาพ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (Woman’s Agenda for Peace : PAW) ประมาณ 60 คน เดินขบวนรณรงค์สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับ มาราปาตานี (MARA PATANI ) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559 นี้ ที่ประเทศมาเลเซีย

ขบวนเดินรณรงค์ครั้งนี้เริ่มต้นที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปัตตานีเชิงสะพานศักดิ์เสนีและสิ้นสุดที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี โดยระหว่างการเดินรณรงค์มีการแจกข้อเสนอของคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ให้กับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้เมื่อขบวนรณรงค์เดินผ่าน วัด โรงเรียน ตลาด สี่แยก มัสยิด ได้มีการแถลงการณ์เป็นระยะเพื่อเรียกร้องให้สถานที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรง โดยมีสมาชิกคณะทำงานวาระผู้หญิงฯสลับกันอ่านแถลงการณ์

เมื่อสิ้นสุดการเดินรณรงค์ที่มัสยิดกลาง คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ได้อ่านแถลงการณ์ “ข้อเสนอของคณะทำงานวาระผู้หญิงชายฯ ขอให้ พื้นที่สาธารณะปลอดภัยเป็นวาระบนโต๊ะพูดคุย” โดยมีแกนนำคณะทำงานวาระผู้หญิงฯสลับกันกันอ่านแถลงการณ์ดังนี้

นางสาวลม้าย มานะการ นางรอซีดะ ปูซู และนางโซรยา จามจุรี สมาชิกคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ อ่านแถลงการณ์ว่า ตามที่ทราบกันแล้วว่า วันที่ 2 กันยายน 2559 นี้ จะมีการสานต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพของสภาชูรอแห่งปาตานี (MARA PATANI) ที่ประเทศมาเลเซีย คณะทำงานวาระผู้หญิงฯ ประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่ม/องค์กรผู้หญิงภาคประชาสังคมทั้งชาวพุทธและมุสลิม ที่ทำงานสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 23 กลุ่ม/องค์กร ขอใช้วาระโอกาสนี้ เพื่อแถลงข้อเสนอดังต่อไปนี้

1. เราขอสนับสนุนการพูดคุยระหว่างสองฝ่ายที่จะมีขึ้น ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ แม้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ตามมาอีกก็ตาม เพราะกระบวนการพูดคุย เป็นความหวังของผู้หญิง และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เชื่อมั่นในการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี ว่าจะนำมาซึ่งสันติสุข/สันติภาพ ที่พวกเราต่างเฝ้ารอคอยมานานได้ ในที่สุด

2. เราขอให้ทั้งสองฝ่ายที่พูดคุย ได้นำข้อเสนอของคณะทำงานวาระผู้หญิงฯ เรื่อง “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” บรรจุเป็นวาระสำคัญในการพูดคุยที่จะถึงนี้เพื่อนำไปสู่การเห็นพ้องต้องกันของทั้งสองฝ่ายที่จะช่วยสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดภัยสำหรับผู้หญิงและพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าว มาจากการที่คณะทำงานวาระผู้หญิงฯ ได้ไปเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้หญิงจากภาคประชาสังคม และภาคชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่รวม 500 คน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 พร้อมจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสู่สาธารณะไปแล้ว

3. เราขอเน้นย้ำว่า พื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นตลาด ถนนหนทาง โรงเรียน และ ศาสนสถาน (มัสยิด วัด โบสถ์) รวมทั้งพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่ผู้หญิง และพลเรือน ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่งต่อชีวิต อัตลักษณ์ และจิตวิญญาณของผู้หญิง ที่ครอบคลุมถึงผู้หญิงทุกวัย ทุกศาสนา ทุกภาษา และทุกชาติพันธุ์ในพื้นที่แห่งนี้ ดังนั้น เราจึงขอให้ทั้งสองฝ่าย  ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการสร้างสันติสุข/สันติภาพชายแดนใต้  ร่วมสร้างให้พื้นที่สาธารณะดังกล่าวเกิดความปลอดภัย เพื่อให้ผู้หญิง และพลเรือน ได้มีโอกาสใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้อย่างปกติสุข โดยไม่ต้องเผชิญกับความหวาดกลัว ความหวาดระแวงและความสูญเสียอีกต่อไป เพราะสันติสุข/สันติภาพ จะมีความหมายอะไร ถ้าไร้ซึ่งประชาชน