เปิดแล้วงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้”

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชูประเด็น  “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้”  ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 โดยมีนายวีรนันท์  เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชนกว่า 5,000 คน ร่วมในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

กิจกรรมในงานประกอบด้วย  ขบวนมหกรรมศิลปวัฒนธรรม “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้”   การแสดงพื้นบ้าน การแสดงแฟชั่นโชว์ ลานสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-แดนเซอร์ นิทรรศการทางวัฒนธรรม  นิทรรศการศิลปกรรม มุมภาพเขียน 3 มิติ Art 3D PSU นิทรรศการและการออกร้านของส่วนราชการและเอกชน ในจังหวัดปัตตานี และมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ ให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี  2559

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึงการจัดงานว่า  การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหนึ่งขอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24 โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ อันจะนำไปสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป ประกอบกับในปีนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระนาม และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ดร.พรปวีณ์  ศรีงาม ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10  กันยายน 2559 เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน ในประเด็น “มหัศจรรย์ภูมิปัญญาชายแดนใต้” โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงนาฏศิลป์จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ และการแสดงจากนักเรียนในจังหวัดปัตตานี  การแสดงพื้นบ้าน เช่น การแสดงมโนราห์ “ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย” การแสดงดิเกร์ฮูลู คณะอาเนาะปูยู อ.แม่ลาน จ. ปัตตานี ,

การแสดงพื้นบ้าน “ปันจักสีลัต ฮารีเมา ปัตตานี” , มอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2559 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย  See 2 Sea โดยศิลปิน "กลุ่ม 2 เล" นิทรรศการทางวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี และเรือนอำมาตย์โทพระยาพิบูลพิทยาพรรค  นิทรรศการอาเซียน  ลานสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน  ลานเสวนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากร ภูมิปัญญา นิทรรศการศิลปกรรม มุมภาพเขียน 3 มิติ Art 3D PSU

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน  การแสดงบนเวทีกลางแห่งนี้จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน จ.ปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียง  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ครั้งที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษา เทศกาลอาหารอาเซียน  การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง มหรสพ และการละเล่นต่าง ๆ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

การแสดงคอนเสิร์ต “เพลงแหล่ บุญโทน คนหนุ่ม” คอนเสิร์ต “แอม อินทิรา อาร์สยาม” “พิมดา อาร์สยาม” “เอกชัย ศรีวิชัย” “ดวงจันทร์ สุวรรณี” การแสดงแฟชั่นโชว์ และการแสดงดนตรีสากล ตลอด 9 วัน 9 คืน