พูดคุยสันติสุขลงสู่ชุมชน “ชาวบ้านรูสะมิแล” ร่วมเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ

ชมรมเยาวชน ม.อ.ปัตตานี ทำความดี สู่สังคม จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติสุข ตามหลักสันติวิธี เพื่อหนุนกระบวนการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี ผู้เข้าร่วมเผยอยากให้มีเวทีการพูดคุยสันติสุขทุกๆเดือน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี ในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี ต.รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ชมรมเยาวชน ม.อ.ปัตตานี ทำความดีสู่สังคม จัดโครงการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติสุข“ตามหลักสันติวิธี” โดยการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นการให้ความรู้ระดับหมู่บ้านและชุมชนแก่ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานีประมาณ 150 คนทั้งคนพุทธและมุสลิม และเป็นกิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

นายอำพล พ่วงศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายเยาวชน ชมรมเยาวชน ม.อ. ทำความดีสู่สังคม กล่าวว่า ทางชมรมเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความเป็นธรรมสู่ชุมชนและแสวงหาทางออกโดยใช้หลักสันติวิธี เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน เป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสันติสุขในระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยงานรัฐต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอำพล กล่าวต่อไปว่า โดยให้กิจกรรมนี้ดำเนินการในนามเครือข่ายภาคประชาสังคม เพื่อหวังว่าจะเป็นสื่อกลางในการนำแนวทางสันติวิธีมาปรับใช้ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง และเชื่อมั่นว่าแนวทางสันติวิธีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมประสานกลุ่มต่างๆได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนด้วย

สำหรับผู้ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คือนายรอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ซึ่งหลังจากบรรยายให้ความรู้ ทางผู้จัดได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดใน 2 ข้อหัว คือ 1.มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องการพูดคุยสันติสุข และ 2.มีความรู้สึกอย่างไรต่อเวทีนี้ ซึ่งจากการประมวลพบว่ามีความเห็นรวมทั้งข้อเสนอดังนี้

1.ไทยพุทธกับคนมุสลิมปรองดองกัน 2.ต้องการให้ทุกฝ่ายเปิดใจพูดคุยอย่างจริงใจ ลดอคติ ในใจของตัวเอง ทำเพื่อคนรุ่นหลังอย่างจริงใจ3.สันติสุข คือ ไม่อยากให้มีระเบิดหรือชกต่อยกัน เพราะผิดกฎหมาย

4.ได้ความรู้มากแต่อยากให้พบปะประชาชนในหมู่บ้านแต่ละหลังด้วย 5.อยากให้มีโอกาสดีดีอย่างนี้อีก 6.อยากให้ประเทศสงบ 7.อยากให้ประเทศเกิดสันติภาพ 8.ควรจัดกิจกรรมในทุกเดือนเพื่อได้พูดคุยกัน

9.อยากให้ 3 จังหวัดมีความสันติสุขโดยเร็ว 10.อยากให้บ้านเมืองสงบ อยากให้ทุกคนหันมาคุยกันและแสดงความคิดเห็น 11.สันติภาพไม่ได้ร้องขอแต่เราจะแย่งมันมา 12.ต้องให้คนในพื้นที่ 3 จังหวัดแก้ปัญหาเองเพราะตนต้องเป็นพึ่งแห่งตน ต่อให้คนนอกมาแก้ปัญหาให้ไม่สำเร็จอยู่ดี

13.เสียใจที่สถานการณ์เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจครอบครัวที่ขาดผู้นำครอบครัว 14.ชอบมากได้รู้ปัญหาของการพูดคุยและเราจะแก้ปัญหาอย่างไรบาง 15.อยากให้อยู่รวมกันอย่างสันติสุข

16.ขอบคุณที่จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน 17.ได้ความรู้เพิ่มเต็มในสิ่งที่ไม่รู้ และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน 18.อยากให้โครงการนี้มีทุกเดือน เพื่อสร้างความสามัคคี

19.อยากให้โครงการนี้จัดทุกๆเดือนและทุกๆชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้ราชการและประชาชนไดรับความรู้ 20.ได้พบปะกับคนที่มีความรู้สันติสุข 21.อยากให้อยู่รวมกันอย่างสันติสุข

22.อยากให้ไทยพุทธและมุสลิม อย่าได้มีการแบ่งแยกดินแดนและขอให้มีความสามัคคีกันเหมือนสมัย ปู่ยา ตา ยายของเรา 23. อยากให้อยู่อย่างสงบสุข แม้ว่าเราจะแตกต่างกัน 24.สันติสุขจะมีได้ต้องสามัคคี 25.อยากให้รัฐบาลเข้มงวดในการดูแลประชาชนให้มากกว่านี้ 26.อยากให้บ้านเมืองสงบ เมื่อไรจะสงบสุขเสียที