สภาประชาสังคมฯเตรียมดันอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคมเพื่อหนุนเสริมสันติภาพ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้สรุปกิจกรรมเพื่อสันติภาพ เตรียมขับเคลื่อนอีก 3 โครงการใหญ่สำหรับภาคประชาสังคม เริ่มจากMappingประชาสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้กับการสร้างสันติภาพ สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยธรรมนูญเพื่อสันติภาพและสันติสุขในชุมชน และโครงการหนุนเสริมกระบวนการโดยการมีส่วนร่วม

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สภาประชาสังคมชายแดนใต้จัดประชุมคณะกรรมการสภาฯประจำเดือน ณ ห้องมะปราง คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) มีนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปและพิจารณาโครงการของสภารวม 4 โครงการทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการและที่ยังไม่ดำเนินการ ได้แก่

เวทีครูเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับความหวัง กังวลและหนุนเสริมสันติภาพ

โครงการแรกคือการสรุปผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ"สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2559 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ รวม 12 เวที มีครูและอุซตาส(ครูสอนศาสนาอิสลาม)จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลาเข้าร่วมรวมกว่า 1,000 คน

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน

Mapping เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมชายแดนใต้

ที่ประชุมยังได้สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่(Mapping)เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วม 105 คน จาก 75 องค์กรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ เพื่อศึกษากระบวนการและทิศทางในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดพื้นที่กลาง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและประสานความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่และเพื่อเชื่อมโยงความเป็นเครือข่าย ถักทอความสัมพันธ์โดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมร่วมกัน

โดยผลของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และจะจัดโครงการนี้ขึ้นอีกครั้งในประเด็นที่ต่อเนื่องกัน ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี จ.ปัตตานี

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพในชุมชน

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาคประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพในชุมชนชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จนถึง 15 ธันวาคม 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างสภาประชาสังคมชายแดนใต้กับศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาส

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้อาสาสมัครแกนนำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ในด้านทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความขัดแย้ง รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เป็นเทคนิคในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ เพื่อให้อาสาสมัครแกนนำและเครือข่ายที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นตัวแทนของสภาในการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับชุมชนต่อไป

2.เพื่อเปิดพื้นที่กลาง พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลอดภัย ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของชุมชนในการกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน และจัดทำเป็นธรรมนูญเพื่อสันติภาพและสันติสุขของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของธรรมนูญร่วมกัน

สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยธรรมนูญเพื่อสันติภาพและสันติสุขในชุมชน

3.เพื่อเชื่อมโยงความเป็นชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมผ่านการถักทอโดยการใช้เครื่องมือธรรมนูญเพื่อสันติภาพและสันติสุขในชุมชน มาเป็นกรอบกติกาในการหารือและจัดทำธรรมนูญร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในกติกาที่ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมปฏิบัติตามซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของคนทุกคนในชุมชน

4.เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยธรรมนูญเพื่อสันติภาพและสันติสุขในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขยายผลในพื้นที่อื่นๆที่อยู่นอกโครงการให้เกิดการจัดทำธรรมนูญเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีของชุมชน

หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

อีกโครงการคือ โครงการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 จนถึงมิถุนายน 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และมูลนิธิสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1.เพื่อให้มีพื้นที่กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ กับภาคส่วนต่างๆทั้งในและต่างประเทศ และ

4.เพื่อเผยแพร่ความรู้ เรื่องกระบวนการสันติภาพให้กับประชาชน ผ่านการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ วิทยุชุมชน วิทยุกระแสหลัก สื่อสิ่งพิมพ์และวีดีโอ เป็นต้น 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภาประชาสังคมใต้ได้ประธานคนใหม่ พร้อมลุยยุทธศาสตร์ยุติธรรมสันติภาพเชื่อมอาเซียน

สภาประชาสังคมใต้แถลงยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างพื้นที่กลาง-ผลักดันประชาชนร่วมกระบวนการสันติภาพ

ปธ.สภาประชาสังคมชายแดนใต้ชี้ พูดคุยสันติสุขยังไม่ล่ม แนะทุกฝ่ายออกมาสื่อสารหนุนเสริมสันติภาพ

‘ชีวิตผู้บริสุทธิ์ คือเรื่องแรกที่ต้องคุยบนโต๊ะสันติภาพ’: ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

70 องค์กรเครือข่ายชายแดนใต้จับมือหนุนสันติภาพ เรียกร้องยุติความรุนแรงสร้างพื้นที่ปลอดภัย

เปิด12เวทีฟังครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เผย"ความหวัง ความกังวลและการหนุนเสริมสันติภาพ"อันหลากหลาย

อ่านดู ! ครูเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “คาดหวัง-กังวล-หนุนเสริม”อะไรในกระบวนการสันติภาพ

เวทีครู สช.สงขลา ชี้การสร้างเครือข่ายครู/อุสตาซที่เข้มแข็งจะช่วยหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

อดินันท์ ปากบารา : “ครูสอนศาสนาควรยืนขึ้นและแสดงตัวว่าเราต้องการสันติ”